Netwerk van advocaten
Nieuws
Arbeids- en Sociaalzekerheidsrecht
10.01.2017
Teaser

De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen tijdelijk of definitief een aangepast of ander werk te geven. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft een sleutelrol in dit traject. ...meer 

24.10.2016
Teaser

De 48-urenregel wordt afgeschaft voor alle arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Een overeenkomst op papier blijft mogelijk maar de wetgever stimuleert het gebruik van de elektronische variant. Daartoe wordt de mogelijkheid gecreëerd om alternatieve vormen van elektronische handtekeningen te gebruiken. ...meer 

02.09.2016
Teaser

Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Het effectieve belastingtarief is dus 10%. Er zijn wel uitzonderingen ...meer 

28.12.2015
Teaser

De FOD Werkgelegenheid liet eerder al weten dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers zou worden ingekort van 6 maanden tot 4 maanden. De sociale partners in de Groep van Tien hadden daar een akkoord over bereikt. ...meer 

28.12.2015
Teaser

Het plan van aanpak voor de horecasector voorziet in een registratieplicht met een geregistreerde kassa – de zogenaamde ‘witte kassa’ - en bijkomende lastenverlagingen voor de sector. ...meer 

17.11.2015
Teaser

Sinds 1 januari 2014 gelden voor arbeiders en bedienden dezelfde opzeggingstermijnen. Maar zoals bekend werden de op dat moment verworven rechten vastgeklikt. En op de algemene regel werden tijdelijke uitzonderingen ingevoerd voor onder meer de confectie- en de diamantsector. Voor bouwvakkers op een bouwwerf geldt zelfs een permanente uitzondering, maar die wordt nu geschrapt. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Een wet van 26 januari 2014 heeft ingestemd met een verdrag tussen België en Nederland over de wederzijdse administratieve bijstand in de sociale zekerheid. De verdragtekst dateert al van 6 december 2010. De instemmingswet is op 21 september verschenen in het Belgisch Staatsblad. En het verdrag is op 1 oktober in werking getreden. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Bij de cumulatie van een overlevingspensioen met andere rust- of overlevingspensioenen in het werknemersstelsel hanteert men 2 grensbedragen. Eén van die bedragen wordt nu geschrapt omdat het irrelevant geworden is sinds de hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan. ...meer 

13.11.2015
Teaser

OCMW’s zijn verplicht om dringende medische hulp te verlenen aan vreemdelingen die in België verblijven met een arbeidskaart B of een beroepskaart. ‘Het is een grondrecht waarvan niemand mag worden uitgesloten’, stelt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest (131/2015) van 1 oktober 2015. ...meer 

04.08.2015
Teaser

De maximale tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque wordt op 1 januari 2016 opgetrokken tot 6,91 euro per maaltijdcheque. ...meer 

04.08.2015
Teaser

De sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd tussen 9 en 22 mei 2016 na een strenge procedure van 150 dagen die strikt moet worden gevolgd. ...meer 

04.08.2015
Teaser

Het KB op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voorziet voor verschillende categorieën van buitenlandse onderdanen in een vrijstelling van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart. De Vlaamse Regering voegt daar nu met een eigen besluit een categorie aan toe. Dat is logisch want die bevoegdheid is dankzij de zesde staatshervorming in handen gekomen van de gewesten. ...meer 

04.08.2015
Teaser

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor de socioprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Die regels worden ingeschreven in het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen. Het gaat om een tweeledig systeem voor toegelaten activiteiten. ...meer 

12.05.2015
Teaser

In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie. ...meer 

27.04.2015
Teaser

Het maatwerkdecreet en het decreet op de lokale diensteneconomie treden in werking op 1 april 2015. Dat komt omdat de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten onlangs pas in het Staatsblad verschenen zijn. Een ministerieel besluit van 26 maart 2015 rondt het regelgevend werk nu af. ...meer 

01.04.2015
Teaser

Sociale inspecteurs worden vrijgesteld van de verplichting om kennis te geven, inzage te verlenen en verbeteringen aan te brengen in de persoonsgegevens die ze voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie verzamelen. ...meer 

11.03.2015
Teaser

Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van de loopbaan, de bedrijfsinkomsten en de gezinstoestand. Voor loopbaanjaren vóór 1984 wordt het pensioen berekend op een forfaitair bedrijfsjaarinkomen. Voor loopbaanjaren na 1983 hanteert men de werkelijke, geherwaardeerde bedrijfsinkomsten. Er geldt een plafond. ...meer 

11.03.2015
Teaser

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 24 februari de CAO nr. 64bis afgesloten. Die stemt de CAO nr. 64 over de instelling van het recht op ouderschapsverlof af op de herziene Europese raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. ...meer 

11.03.2015
Teaser

Vanaf dit jaar stijgt de jaarlijkse ledenbijdrage voor de zorgverzekering fors. En vanaf volgend jaar worden die hogere bijdragen elk jaar geïndexeerd. ...meer 

13.02.2015
Teaser

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Het gaat om de uitvoering van een maatregel uit het regeerakkoord. ...meer 

04.02.2015
Teaser

Het regeerakkoord bepaalt dat er bijkomende stappen nodig zijn om het verlaten van de arbeidsmarkt te vertragen. Bedoeling is om de inspanningen van de vorige regering voort te zetten en het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verminderen. ...meer 

16.01.2015
Teaser

De pensioenbonus wordt afgeschaft en dooft uit vanaf 1 januari 2015. ...meer 

09.12.2014
Teaser

Met een arrest van 17 oktober 2014 vernietigt de Raad van State een besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2009 over de sociale last voor private bouwheren en verkavelaars. De vernietiging heeft echter neveneffecten op projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap (ADL-wonen), én heeft ook een invloed op de prijs waartegen een sociale woning mag verkocht worden. ...meer 

09.12.2014
Teaser

Bijverdienen is vorig jaar gemakkelijker geworden voor gepensioneerden bij de overheid. Onder andere via een voordelige cumulatieregeling voor wie ‘om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust is gesteld. Die uitsluiting van personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid op rust zijn gesteld, wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof. ...meer 

27.08.2014
Teaser

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid brengt een aantal verduidelijkingen en kleine aanpassingen aan in de wetgeving rond jaarlijkse vakantie. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en het activerend beleid bij herstructureringen worden afgestemd op de wet op het eenheidsstatuut. Het gaat meer bepaald om de verkorte opzeggingstermijn bij de toetreding tot SWT en de terugbetaling van de meerkost die gepaard gaat met een inschakelingsvergoeding. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Het Sociaal Strafwetboek schrijft voor dat sociaal inspecteurs een legitimatiebewijs moeten kunnen voorleggen wanneer ze hun ambt uitoefenen. Hoe dat bewijs eruit ziet, blijkt nu uit een uitvoeringsbesluit van 15 mei 2014. ...meer 

13.06.2014
Teaser

De federale wetgever sluit werkgevers die illegale werknemers tewerk stelden, uit van deelneming aan overheidsopdrachten. ...meer 

19.05.2014
Teaser

Sociale dumping wordt veel harder aangepakt. De wetgever viseert inbreuken op de loonbetalingsplicht die gepleegd worden in samenloop met andere specifieke inbreuken zoals onwettelijke inhoudingen op het loon. Daartoe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast. ...meer 

05.05.2014
Teaser

Het Vlaamse taaldecreet dat het gebruik van talen bij sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt, wordt afgestemd op de Europese rechtspraak. De individuele arbeidsovereenkomst kan voortaan ook worden opgemaakt in een officiële Europese taal die alle partijen begrijpen. ...meer 

05.05.2014
Teaser

Minister van Werk Monica De Coninck heeft een koninklijk besluit gepubliceerd over de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Bedoeling is om een rits bepalingen uit het ARAB te moderniseren en over te hevelen naar de Welzijnscodex. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Op 1 juni 2011 heeft de federale overheid een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van de controles op illegale arbeid en sociale fraude. ...meer 

23.04.2014
Teaser

De Vlaamse overheid wijzigt het gelijkekansendecreet. Met onder andere een uitbreiding van de ‘beschermde kenmerken’ en meer aandacht voor personen met een handicap. Ook het decreet over de evenwichtige participatie van vrouwen en mannen bij de Vlaamse overheid, wordt lichtjes bijgestuurd. ...meer 

07.03.2014
Teaser

Een KB van 21 februari 2014 stemt het KB/WIB 1992 af op de recentste wijzigingen die de wetgever in het WIB 1992 aanbracht op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen. ...meer 

18.02.2014
Teaser

Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 breidt de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige nu uit tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De wet wijzigt de beschermingsprocedure en bepaalt de kost voor de bescherming. De nieuwe regels treden in werking op 13 februari 2014. ...meer 

11.02.2014
Teaser

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van buitenlandse werknemers die illegaal werken, en van hun gezinsleden die onwettig in België verblijven, bedraagt 190 euro voor het jaar 2013. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De wet van 26 december 2013 die het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden invoert, introduceert nieuwe opzeggingstermijnen in de arbeidsovereenkomstenwet. Die zullen gelden vanaf 1 januari 2014. Maar de opzeggingstermijn die men heeft opgebouwd tot 31 december 2013 gaat niet verloren. Want de nieuwe wet bevat een systeem dat de opgebouwde rechten ‘vastklikt’. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt aangevuld met een verwijzing naar de schriftelijke kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt verzonden door de inspectiediensten. Daardoor wordt een beroepsmogelijkheid ingesteld tegen eventuele dwangmaatregelen. ...meer 

24.09.2013
Teaser

Wie zich wil inschrijven op het tableau van vastgoedmakelaars moet vanaf 1 september 2013 rekening houden met de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden. Op 1 januari 2014 wordt de oude lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar vervangen. En er komt een verplichte competentietest voor wie het vak wil instappen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Wie loopbaanbegeleiding wil volgen, kan voor 40 euro een loopbaancheque aanvragen bij de VDAB. Zo’n cheque is goed voor 4 uur loopbaanbegeleiding bij een erkend human resources-bedrijf. De cheques zijn bestemd voor werknemers en zelfstandigen die werken in het Vlaams of Brussels gewest. ...meer 

08.08.2013
Teaser

De programmawet van 28 juni 2013 introduceert een nieuwe verjaringsregel die bij fraude met sociale uitkeringen van toepassing zal zijn. De verjaringstermijn van 5 jaar zal voortaan pas ingaan op de datum waarop de instelling weet krijgt van de fraude. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor ‘sommige onroerende werkzaamheden’ wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt met een lijst van beoordelingscriteria. ...meer 

20.06.2013
Teaser

De collectieve arbeidsovereenkomst met het onuitspreekbare volgnummer ‘46vicies semel’ werd bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 algemeen verbindend verklaard. Die CAO brengt de herwaarderingscoëfficiënt voor de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid op 1,0024, en dit vanaf 1 januari 2013. ...meer 

14.06.2013
Teaser

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend die de rechten van werknemers preciseert bij een overname van hun bedrijf in een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Die CAO nr. 102 van 5 oktober 2011 wordt nu algemeen verbindend verklaard door een KB van 14 april 2013. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Vlaanderen heeft het recht van gedetineerden en hun omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening decretaal verankerd. De tekst kadert de uitwerking van 6 algemene doelstellingen en creëert een basis voor samenwerking tussen de betrokken partners. ...meer 

03.01.2013
Teaser

Sms- en e-mailberichten en telefaxen zijn vormen van “informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd” in de zin van artikel 124 Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. ...meer