Netwerk van advocaten
Nieuws
Huur en Vastgoed
13.11.2015
Teaser

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Ambtenaren van het Agentschap Onroerend Erfgoed hebben recht op toegang tot alle archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten met het oog op een eventuele bescherming van die sites, landschappen of constructies. Bij particuliere woningen en bedrijfslokalen is dat recht echter beperkt tot een recht op toegang tussen 9 uur ‘s morgens en 21 uur ’s avonds. Gaat de eigenaar of bewoner niet akkoord, dan kunnen de ambtenaren een machtiging vragen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. ...meer 

04.08.2015
Teaser

Vlaanderen breidt de verplichte inburgering uit tot vreemdelingen die van Brussel of Wallonië naar Vlaanderen verhuizen. Daarnaast krijgen de Huizen van het Nederlands een plaats binnen het agentschap Inburgering en Integratie. Belangrijk is ook dat anderstaligen voortaan een taalkennisbewijs kunnen krijgen van het agentschap. ...meer 

04.08.2015
Teaser

Vlaanderen brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan de bestuurlijke lus die het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen voorstellen om het geschil op te lossen. Met die wijzigingen komt men tegemoet aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof. ...meer 

12.05.2015
Teaser

De Vlaamse regering heeft de modelformulieren voor de startverklaring en de EPB-aangifte aangevuld met een onderdeel over de energieprestaties van installaties en serres. Immers, sinds 1 januari 2015 zijn serres en verwarmde stallen onderworpen aan de EPB-eisen. Voor allerlei ‘installaties’ bestaan er al langer EPB-eisen. ...meer 

11.03.2015
Teaser

Net als de huidige aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning, of een milieuvergunning, zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning in de toekomst behandeld worden door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gesitueerd is. Tenzij het project voorkomt op een lijst van projecten die werden toegewezen aan de provincies of aan het Vlaamse Gewest. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus werd op 1 januari 2015 gevoelig ingeperkt voor hypothecaire leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015. Voor leningen die uiterlijk op 31 december 2014 werden afgesloten, wijzigt er niets aan de Vlaamse woonbonus, maar de grensbedragen worden wel niet meer geïndexeerd. Dat staat in het Vlaams Programmadecreet 2015 (PD 2015). Er is geen overgangsregime voorzien. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 4 december 2014 dat een later decreet, de datum waarop een investering in het verleden werd uitgevoerd, niet mag aangrijpen om meer of minder groenestroomcertificaten toe te kennen aan de nietsvermoedende groenestroomproducent. ...meer 

09.12.2014
Teaser

Met een arrest van 17 oktober 2014 vernietigt de Raad van State een besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2009 over de sociale last voor private bouwheren en verkavelaars. De vernietiging heeft echter neveneffecten op projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap (ADL-wonen), én heeft ook een invloed op de prijs waartegen een sociale woning mag verkocht worden. ...meer 

08.09.2014
Teaser

De Vlaamse decreetgever voert een facultatief, versneld traject in voor grote infrastructuurwerken. In plaats van eerst in het traject van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) te stappen en pas daarna een vergunningsaanvraag te kunnen indienen, zal de initiatiefnemer van een complex project, voor een geïntegreerd traject kunnen kiezen. Dat traject zal uitmonden in een voorkeursbesluit en in een projectbesluit, dat tegelijker tijd zal fungeren als rup, als stedenbouwkundige vergunning, als milieuvergunning, als machtiging inzake onbevaarbare waterlopen, enzomeer. ...meer 

05.09.2014
Teaser

De ‘instrumenterende ambtenaar’, meestal de notaris, moet in de akte van verkoop van een onroerend goed bepaalde clausules opnemen in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Het ‘decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning’ heeft echter een impact op die informatieplicht.

Het decreet sleutelt ook aan de publicatieplicht van de vastgoedmakelaar. ...meer 

23.06.2014
Teaser

Voor de waardering van het vruchtgebruik bestaan er verschillende methodes. De fiscus hanteert eigen waarderingsregels, die afwijken van het regime uit het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek staat alleen dat de waarde van het vruchtgebruik moet berekend worden op de dag van de omzetting. En dat daarbij rekening moet worden gehouden met de waarde van de goederen, de verwachte opbrengst ervan, de schulden en de lasten die het goed eventueel bezwaren, en de verwachte levensduur van de vruchtgebruiker. ...meer 

19.05.2014
Teaser

De wetgever maakt het in de ‘wet houdende diverse bepalingen inzake justitie’ mogelijk om een recht van opstal te vestigen bóven of ónder andermans grond, en niet alleen óp die grond, zoals tot nu in de wet stond. Het opstalrecht kan voortaan uitgeoefend worden door élke titularis van een onroerend zakelijk recht; weliswaar binnen de grenzen van dat recht. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Het ‘decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de energieprestaties van gebouwen’ (EPB-wijzigingsdecreet) voert een dubbele deadline in voor het indienen van de EPB-aangifte. ...meer 

31.03.2014
Teaser

Sinds 1 januari 2013 komen milieubeleidsovereenkomsten (mbo) in 5 stappen tot stand. Eerst is er de startnota. Dan volgt er een eerste consultatieronde. Na verwerking van de opmerkingen en adviezen wordt er een ontwerp van milieubeleidsovereenkomst opgesteld. Daarna volgt er een tweede consultatieronde. En na verwerking van de nieuwe opmerkingen en adviezen wordt de milieubeleidsovereenkomst definitief vastgesteld. ...meer 

31.03.2014
Teaser

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een compleet nieuw model van “Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning” ontworpen. Samen met dat model publiceert de Brusselse regering de bijgewerkte lijsten van de documenten die bij de verschillende types van aanvragen moeten worden gevoegd. De lijsten met de vereiste documenten worden elk jaar langer... ...meer 

18.02.2014
Teaser

Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 breidt de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige nu uit tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De wet wijzigt de beschermingsprocedure en bepaalt de kost voor de bescherming. De nieuwe regels treden in werking op 13 februari 2014. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De ‘wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen’ heeft enkele verbeteringen aangebracht op het vlak van de identificatie van de partijen bij een huurovereenkomst. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De fiscale vereenvoudigingswet houdt rekening met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de overgangsperiode voor de afschaffing van de belastingvermindering voor een passiefwoning, een lage energiewoning of een nulenergiewoning. Daardoor komt al wie ten laatste op 31 december 2011 een contract ondertekend had voor de bouw van zo’n woning, in aanmerking voor de belastingvermindering. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De Vlaremtrein 2012 verbetert de informatieoverdracht naar de burger. Alleen jammer dat de informatie over de Vlarembedrijven verspreid zit over verschillende autoriteiten. ...meer 

03.10.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 verleent de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een financiële tussenkomst voor de sanering van historisch verontreinigde gronden. De Vlaamse overheid wil zo het hergebruik van verontreinigde sites versnellen. Zowel particulieren, als bedrijven of lokale besturen kunnen een cofinanciering vragen. Het aanvraagformulier is vanaf nu beschikbaar op de website van de OVAM. ...meer 

24.09.2013
Teaser

Wie zich wil inschrijven op het tableau van vastgoedmakelaars moet vanaf 1 september 2013 rekening houden met de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden. Op 1 januari 2014 wordt de oude lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar vervangen. En er komt een verplichte competentietest voor wie het vak wil instappen. ...meer 

24.09.2013
Teaser

De beslissingen over de toekenning of weigering van een milieuvergunning moeten een aantal vaste elementen bevatten. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De wetgever geeft de syndici een jaar extra de tijd om de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement bij gedwongen mede-eigendom af te stemmen op de voorschriften van de wet van 2 juni 2010. De termijn werd al een keertje eerder verlengd. De nieuwe verlenging komt er omdat tot nu niet duidelijk was of het reglement van mede-eigendom bij authentieke akte moest worden aangepast, of dat een onderhandse akte volstond. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De Vlaamse regering heeft in haar besluit van 5 juni 2009 alle adviesinstanties opgelijst die geraadpleegd moeten worden bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. En het zijn er veel. Een wijzigingsbesluit van 12 juli 2013 beperkt de adviesfunctie van het agentschap Onroerend erfgoed, wat de erfgoedlandschappen betreft. Maar verruimt die functie voor het werelderfgoed. De adviesregeling wordt aangepast aan de nieuwe regels rond de watertoets. En er komt nóg een adviesorgaan bij: het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC). ...meer 

14.09.2013
Teaser

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal waren tot nu toe onderworpen aan een evenredig registratierecht van 0,2%. De programmawet van 28 juni 2013 trekt dit tarief op. Voortaan is op contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal een evenredig registratierecht van 2% verschuldigd. Is de verkrijger van het recht een vzw, een internationale vzw of een een EER-rechtspersoon die gelijkaardig is aan een vzw, dan wordt het recht slechts tot 0,5% verhoogd (vervanging art. 83, eerste lid, W.Reg door nieuw art. 83, eerste en tweede lid W.Reg; art. 12, PW van 28 juni 2013). ...meer 

04.07.2013
Teaser

Net voor de deadline van 1 juli 2013 publiceert de wetgever nog een regelgevend kader voor de rechtsbescherming bij nieuwe overheidsopdrachten. De Rechtsbeschermingswet legt, net als vroeger, een motiverings- en een informatieplicht op, en beschrijft de rechtsmiddelen waarover de partners beschikken wanneer zij een nieuwe overheidsopdracht aangaan. De rechtsbeschermingsregels gelden zowel voor overheidsopdrachten uit de klassieke en speciale sectoren, als voor overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor ‘sommige onroerende werkzaamheden’ wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt met een lijst van beoordelingscriteria. ...meer 

25.01.2013
Teaser

Bij het lezen van artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek kan onmogelijk enige twijfel rijzen. ...meer 

09.01.2013
Teaser

De vereniging van mede-eigenaars meent dat kosten van mede-eigendom die dateren van na het faillissement boedelschulden zijn en derhalve voorrang kennen voor een hypothecaire schuldeiser. ...meer 

09.11.2012
Teaser

In een zeer recent arrest van 15 oktober 2012 heeft de Raad van State zich uitgesproken over de vordering tot nietigverklaring van een besluit waarbij de Vlaamse Regering de VLIF-steun voor onder meer zonnepanelen met terugwerkende kracht had verminderd. ...meer 

05.11.2012
Teaser

Bij wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging, BS 3 augustus 2012, werd een nieuwe afdeling ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek: “Afdeling Vbis. Overlegging van schriftelijke verklaringen”. ...meer 

24.08.2012
Teaser

Bespreking van de Wet van 15 mei 2012 ...meer 

18.06.2012
Teaser

Door het verzameldecreet milieu 2012 (B.S. 22 mei 2012) werd de procedure tot het bekomen van een kapvergunning gewijzigd met ingang van 1 juni 2012. ...meer 

04.05.2012
Teaser

In een arrest van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België) veroordeelde het Europese Hof van Justitie de Vlaamse overheid wegens gebrekkige uitvoering van de richtlijn 85/337/EEG. Deze zogenaamde MER-richtlijn bepaalt dat de potentiële milieueffecten van projecten moeten worden beoordeeld vóór het project kan worden vergund. ...meer 

19.01.2012
Teaser

De Belg wordt geboren met een spreekwoordelijke baksteen en stapt nogal gretig in een bouwproject, wat niet altijd even rimpeloos afloopt ...meer 

17.01.2012
Teaser

Naar aanleiding van de goedkeuring van de federale begroting van 2012, werd de belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen afgeschaft met ingang vanaf 28 november 2011. ...meer 

27.02.2011
Teaser

Cassatie bevestigd opnieuw de grote bewijsvrijheid van de landbouwer in pachtzaken, maar stelt grenzen. ...meer 

03.11.2010
Teaser

Een stijgend aantal gezinnen bestaat uit feitelijk samenwonenden die er bewust voor kiezen niet in het huwelijk te treden. ...meer 

22.10.2010
Teaser

De Wet van 02.06.2010 heeft tal van fundamentele wijzigingen aangebracht aan de Appartementswet, die intussen reeds dateert van 1995. ...meer 

07.10.2010
Teaser

Op 16 juli 2010 keurde de Vlaamse Regering twee besluiten goed tengevolge waarvan enerzijds enkele kleine werken niet langer vergunningsplichtig zullen zijn en anderzijds een meldingsplicht in het leven wordt geroepen. ...meer 

19.02.2010
Teaser

Wet 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) (B.S. 15/1/2010) ...meer 

13.01.2010
Teaser

De Vlaamse regering heeft beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden te verlengen tot 31 december 2011. ...meer 

11.07.2009
Teaser

Op 3 juli verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. ...meer 

27.05.2009
Teaser

In onze land is er een groot aanbod van studentenkamers en huurwoningen.
Misschien bent U ook verhuurder ?
...meer 

16.05.2009
Teaser

Wanneer burgers worden geconfronteerd met de beslissing van de overheid om de bestemming van een bepaald onroerend goed te wijzigen, bijvoorbeeld van woongebied naar recreatie- of natuurgebied, lijden zij hierdoor vaak schade. ...meer 

20.02.2009
Teaser

Op zon- en feestdagen mag in heel Vlaanderen geen mest worden uitgevoerd. In de Noordzeekust zone wordt dit verbod voor natuurlijke mest uitgebreid naar alle zaterdagen. Deze bepaling treedt in werking op 14 februari 2009. ...meer