Netwerk van advocaten
Nieuws
Fiscaal Recht
24.10.2016
Teaser

Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan sinds het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering. Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen. ...meer 

05.09.2016
Teaser

Co-ouders hadden tot nu enkel recht op een gedeelde verhoging van hun belastingvrije som als hun kinderen niet-ontvoogd en minderjarig waren. Maar dat verandert vanaf dit jaar. De eis dat beide ouders samen het ouderlijk gezag moesten uitoefenen om recht te kunnen hebben op de toeslag, wordt immers vervangen door een gezamenlijke onderhoudsplicht. ...meer 

02.09.2016
Teaser

Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Het effectieve belastingtarief is dus 10%. Er zijn wel uitzonderingen ...meer 

28.12.2015
Teaser

Een KB van 2 december 2015 legt de aard en de kenmerken van de digitale activa vast waarvoor KMO’s vanaf het aanslagjaar 2016 een verhoogde investeringsaftrek mogen toepassen. Het KB bevat ook de formule die de leverancier, samen met de categorie van investering, moet vermelden op de factuur die hij uitreikt. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Een wet van 26 januari 2014 heeft ingestemd met een verdrag tussen België en Nederland over de wederzijdse administratieve bijstand in de sociale zekerheid. De verdragtekst dateert al van 6 december 2010. De instemmingswet is op 21 september verschenen in het Belgisch Staatsblad. En het verdrag is op 1 oktober in werking getreden. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Bij de cumulatie van een overlevingspensioen met andere rust- of overlevingspensioenen in het werknemersstelsel hanteert men 2 grensbedragen. Eén van die bedragen wordt nu geschrapt omdat het irrelevant geworden is sinds de hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan. ...meer 

02.09.2015
Teaser

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast worden aan een tarief van minimum 15%) sinds 1 januari 2015 rechtstreeks belast in hoofde van de oprichter, zijn erfgenamen, derde begunstigden of aandeelhouders. Ook de dividenden en liquidatieboni die deze vennootschappen uitkeren aan Belgische begunstigden zijn belastbaar. ...meer 

02.09.2015
Teaser

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast worden aan een tarief van minimum 15%) sinds 1 januari 2015 rechtstreeks belast in hoofde van de oprichter, zijn erfgenamen, derde begunstigden of aandeelhouders. Ook de dividenden en liquidatieboni die deze vennootschappen uitkeren aan Belgische begunstigden zijn belastbaar. De Programmawet voegt ook twee nieuwe antimisbruikbepalingen toe aan het WIB 1992. ...meer 

27.04.2015
Teaser

Vlaams minister van Financiën, Annemie Turtelboom, heeft opnieuw een omzendbrief gepubliceerd over de toepassing van de antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en erfbelasting in het Vlaams Gewest. Deze nieuwe omzendbrief 2015/1 vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. ...meer 

27.04.2015
Teaser

Een KB van 24 maart 2015 wijzigt de voorwaarden waaraan coöperatieve vennootschappen en nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen moeten voldoen om erkend te worden door de minister van Economie. De nieuwe erkenningsvoorwaarden gelden vanaf 31 mei 2015. ...meer 

13.02.2015
Teaser

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Het gaat om de uitvoering van een maatregel uit het regeerakkoord. ...meer 

04.02.2015
Teaser

Sinds 1 januari 2015 verplicht Europa dat er op alle telecommunicatie-, radio-, televisie- en elektronische diensten aan particulieren btw wordt betaald in het land van de koper. De programmawet van 19 december 2015 zet de Europese regels hierover om in Belgisch recht en voegt ze toe aan ons Btw-wetboek. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Op 1 januari 2015 neemt het Vlaams Gewest de ‘dienst registratie- en successierechten’ over van de FOD Financiën. Dat betekent dat het ‘Contactpunt regularisaties’ van de FOD Financiën vanaf dan niet meer bevoegd is om te beslissen over nog niet-afgehandelde regularisatie-aanvragen m.b.t. de registratie- en successierechten (die ingediend konden worden tot half 2013), voor wat betreft de bevoegdheden van het Vlaams Gewest. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus werd op 1 januari 2015 gevoelig ingeperkt voor hypothecaire leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015. Voor leningen die uiterlijk op 31 december 2014 werden afgesloten, wijzigt er niets aan de Vlaamse woonbonus, maar de grensbedragen worden wel niet meer geïndexeerd. Dat staat in het Vlaams Programmadecreet 2015 (PD 2015). Er is geen overgangsregime voorzien. ...meer 

19.12.2014
Teaser

Kleine ondernemingen met een in België gerealiseerde jaaromzet van niet meer dan 15.000 euro, kunnen sinds 1 april 2014 genieten van een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten. Een KB van 27 november 2014 stemt de Btw-KB’s nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 af op deze vrijstelling. ...meer 

08.09.2014
Teaser

De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen schrapte de belastingaftrek voor giften aan erkende instellingen uit het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). De belastingaftrek werd vervangen door een belastingvermindering. Maar de uitvoeringsbepalingen werden niet mee aangepast. Een koninklijk besluit van 4 augustus 2014 zorgt nu voor de broodnodige afstemming. ...meer 

23.06.2014
Teaser

Voor de waardering van het vruchtgebruik bestaan er verschillende methodes. De fiscus hanteert eigen waarderingsregels, die afwijken van het regime uit het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek staat alleen dat de waarde van het vruchtgebruik moet berekend worden op de dag van de omzetting. En dat daarbij rekening moet worden gehouden met de waarde van de goederen, de verwachte opbrengst ervan, de schulden en de lasten die het goed eventueel bezwaren, en de verwachte levensduur van de vruchtgebruiker. ...meer 

12.05.2014
Teaser

De Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben op 26 februari 2014 een akkoord gesloten dat hun samenwerking regelt in het kader van de ‘richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand’ en de ‘gemengde bilaterale en multilaterale verdragen’. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Steeds meer belastingplichtigen dragen vermogen over aan trusts, buitenlandse stichtingen en andere juridische constructies (bv. Liechtensteinse Anstalt) waar ofwel geen belasting ofwel een minimale belasting wordt geheven. De fiscus is in de meeste gevallen niet op de hoogte van de betrokkenheid van de (Belgische) belastingplichtige. ...meer 

07.03.2014
Teaser

Een KB van 21 februari 2014 stemt het KB/WIB 1992 af op de recentste wijzigingen die de wetgever in het WIB 1992 aanbracht op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen. ...meer 

11.02.2014
Teaser

Bij binnenlandse vennootschappen is het eventuele overschot van de roerende voorheffing en van de voorafbetalingen verrekenbaar met de fairness-tax. Dat bevestigt de fiscale vereenvoudigingswet die in het Staatsblad van 31 december 2013 verscheen. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De regering Di Rupo heeft met het koninklijk besluit van 21 december 2013 de drempelbedragen voor het indienen van kwartaalaangiftes in de btw verhoogd (wijziging art. 18, § 2, Btw-KB nr. 1). Naar schatting van de administratie zullen als gevolg daarvan ongeveer 30.000 van de huidige maandaangevers voortaan nog slechts 4 i.p.v. 12 btw-aangiftes per jaar moeten indienen. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De ‘wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen’ heeft enkele verbeteringen aangebracht op het vlak van de identificatie van de partijen bij een huurovereenkomst. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De fiscale vereenvoudigingswet houdt rekening met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de overgangsperiode voor de afschaffing van de belastingvermindering voor een passiefwoning, een lage energiewoning of een nulenergiewoning. Daardoor komt al wie ten laatste op 31 december 2011 een contract ondertekend had voor de bouw van zo’n woning, in aanmerking voor de belastingvermindering. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt aangevuld met een verwijzing naar de schriftelijke kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt verzonden door de inspectiediensten. Daardoor wordt een beroepsmogelijkheid ingesteld tegen eventuele dwangmaatregelen. ...meer 

18.10.2013
Teaser

Een KB van 21 september 2013 wijzigt de voorwaarden voor de fiscale vrijstelling van spaardeposito’s en voor het aanbieden van gereglementeerde spaarrekeningen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal waren tot nu toe onderworpen aan een evenredig registratierecht van 0,2%. De programmawet van 28 juni 2013 trekt dit tarief op. Voortaan is op contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal een evenredig registratierecht van 2% verschuldigd. Is de verkrijger van het recht een vzw, een internationale vzw of een een EER-rechtspersoon die gelijkaardig is aan een vzw, dan wordt het recht slechts tot 0,5% verhoogd (vervanging art. 83, eerste lid, W.Reg door nieuw art. 83, eerste en tweede lid W.Reg; art. 12, PW van 28 juni 2013). ...meer 

13.01.2010
Teaser

De Vlaamse regering heeft beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden te verlengen tot 31 december 2011. ...meer 

20.09.2009
Teaser

De wet van 17 juni 2009 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2009) maakt duidelijk wanneer de solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd is. ...meer 

25.01.2009
Teaser

Douanezaken zijn in het strafrecht in menig opzicht speciaal. In deze bijdrage gaan wij nader in op enkele bijzondere aspecten van het douanestrafrecht en de mate waarin een douanezaak afwijkt van een zogenaamde traditionele strafzaak. ...meer 

15.01.2009
Teaser

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag.
...meer 

24.10.2007
Teaser

Sinds jaren dient accijns betaald te worden op het gebruik van diesel. Klassiek wordt een verlaagd accijnstarief toegestaan aan een aantal specifiek wettelijk omschreven categorieën. ...meer 

02.09.2007
Teaser

Het HJEG antwoordt op de vraag of de voorschotten met de BTW belast moeten worden (arrest 18.7.2007). ...meer 

24.05.2007
Teaser

Een advocaat is gebonden door zijn beroepsgeheim, ook tegenover de fiscus. De gegevens van de cliënten mag hij dus aan niemand meedelen. Hoever strekt dit ?
...meer 

02.01.2007
Teaser

Sanctie : boete en beëindiging zonder opzeggingstermijn (Programmawet van 27.12.2006) ...meer