Netwerk van advocaten
Nieuws
Strafrecht
17.10.2016
Teaser

Sedert 2 april is een nieuwe vergoedingsregeling voor schade ingevolge medische ongevallen van toepassing (Wet van 31 maart 2010 inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) (zie het Avolink-bericht van 20/sept 2011) ...meer 

01.09.2016
Teaser

Ons strafwetboek is een misdrijf rijker m.n. “voyeurisme”. Op 19.02.2016 verscheen in het Belgische Staatsblad de wet van 01.02.2016 die voyeurisme strafbaar stelt.
...meer 

28.12.2015
Teaser

Binnenkort geen omslachtige en tijdrovende bloedproef meer na een positieve speekseltest, maar een speekselanalyse. Ruim 5 jaar nadat de wetgever de speekseltest op drugs in het verkeer heeft ingevoerd, staan de regels voor de uitvoering van de speekselanalyse op punt. ...meer 

13.11.2015
Teaser

De wetgever heeft in 2013 een regeling uitgewerkt die het doorverkopen van concerttickets aan banden legt. Bij overtredingen kan de overheid een minnelijke schikking voorstellen. Twee uitvoeringsbesluiten omschrijven nu hoe dat in de praktijk verloopt. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Ambtenaren van het Agentschap Onroerend Erfgoed hebben recht op toegang tot alle archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten met het oog op een eventuele bescherming van die sites, landschappen of constructies. Bij particuliere woningen en bedrijfslokalen is dat recht echter beperkt tot een recht op toegang tussen 9 uur ‘s morgens en 21 uur ’s avonds. Gaat de eigenaar of bewoner niet akkoord, dan kunnen de ambtenaren een machtiging vragen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. ...meer 

12.05.2015
Teaser

Chauffeurs die op bevel van de rechter alleen nog mogen rijden met een voertuig uitgerust met een alcoholslot, krijgen binnenkort code 69 op hun rijbewijs. Europa voert deze geharmoniseerde rijbewijscode in om lidstaten beter bekend te maken met het alcoholslot. De Europese Commissie wil immers dat de lidstaten meer en vaker voor deze optie kiezen om rijden onder invloed tegen te gaan. ...meer 

01.04.2015
Teaser

Sociale inspecteurs worden vrijgesteld van de verplichting om kennis te geven, inzage te verlenen en verbeteringen aan te brengen in de persoonsgegevens die ze voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie verzamelen. ...meer 

11.08.2014
Teaser

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd tegen internationale parentale ontvoeringen. De extra melding moet de identiteitscontrole aan de grens vereenvoudigen. ...meer 

07.08.2014
Teaser

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Het Sociaal Strafwetboek schrijft voor dat sociaal inspecteurs een legitimatiebewijs moeten kunnen voorleggen wanneer ze hun ambt uitoefenen. Hoe dat bewijs eruit ziet, blijkt nu uit een uitvoeringsbesluit van 15 mei 2014. ...meer 

19.05.2014
Teaser

Sociale dumping wordt veel harder aangepakt. De wetgever viseert inbreuken op de loonbetalingsplicht die gepleegd worden in samenloop met andere specifieke inbreuken zoals onwettelijke inhoudingen op het loon. Daartoe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast. ...meer 

28.04.2014
Teaser

De wetgever wil de invordering van geldboetes en verbeurdverklaringen verbeteren en voert daarom een nieuw type onderzoek in: het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO). Hierdoor krijgt het openbaar ministerie de mogelijkheid om het vermogen van een veroordeelde, die zich bewust onttrekt aan zijn betalingsverplichtingen, actief op te sporen en in beslag te nemen. Naast de klassieke onderzoeksmethoden kunnen daarbij ook bijzondere opsporingsmethoden worden ingezet. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Op 1 juni 2011 heeft de federale overheid een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van de controles op illegale arbeid en sociale fraude. ...meer 

14.03.2014
Teaser

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete! ...meer 

07.03.2014
Teaser

De cassatieprocedure in strafzaken wordt hervormd. Daardoor wordt het vanaf 1 februari 2015 een pak moeilijker om cassatieberoep in te stellen. Een procedure starten kan alleen nog op basis van een ‘onderbouwde memorie’ en met de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in cassatie. Verder moet cassatieberoep betekend worden aan de partij waartegen het gericht is en zal de afdelingsvoorzitter beroepen die niet voldoen aan de vormvereisten bij beschikking kunnen verwerpen. Bedoeling is de toestroom aan dossiers afremmen. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van buitenlandse werknemers die illegaal werken, en van hun gezinsleden die onwettig in België verblijven, bedraagt 190 euro voor het jaar 2013. ...meer 

18.10.2013
Teaser

België voert zijn strijd tegen het schijnhuwelijk verder op. Er komen strengere straffen. En ook wie wettelijk gaat samenwonen enkel en alleen om een verblijfstitel te krijgen, wordt voortaan bestraft. Andere nieuwigheid is dat de strafrechter het huwelijk of de wettelijke samenwoning kan vernietigen als hij een veroordeling uitspreekt wegens een schijnrelatie. Een aparte procedure voor de burgerlijke rechter is niet meer nodig. En er komt een verplichte gegevensuitwisseling tussen burgerlijke stand en Dienst Vreemdelingenzaken. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt aangevuld met een verwijzing naar de schriftelijke kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt verzonden door de inspectiediensten. Daardoor wordt een beroepsmogelijkheid ingesteld tegen eventuele dwangmaatregelen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Belgen die het gerecht nuttige inlichtingen geven in verband met zware en georganiseerde criminaliteit, kunnen rekenen op bescherming wanneer ze door hun getuigenis gevaar lopen. Dat geldt ook voor hun gezinsleden. De minister van Justitie kan hen onder meer, op voorstel van de Getuigenbeschermingscommissie, een nieuwe identiteit toekennen. Hoewel de procedure al enkele jaren bestaat, concretiseert de federale regering nog een aantal administratieve aspecten. ...meer 

08.08.2013
Teaser

De programmawet van 28 juni 2013 introduceert een nieuwe verjaringsregel die bij fraude met sociale uitkeringen van toepassing zal zijn. De verjaringstermijn van 5 jaar zal voortaan pas ingaan op de datum waarop de instelling weet krijgt van de fraude. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars van auto’s met buitenlandse nummerplaten dwingen de parkeerregels te volgen. De praktijk wijst immers uit dat vooral deze bestuurders hun parkeerboetes niet betalen. ...meer 

20.06.2013
Teaser

Op 23 juni 2013 treedt de wet op de wederzijdse erkenning van niet-vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in werking. Daarmee krijgen veroordeelden de kans om een alternatieve straf of voorwaardelijke straf die hen werd opgelegd, uit te voeren in een ander EU-land dan deze waar de sanctie werd uitgesproken. Voorwaarde is wel dat ze met het land familiale, taalkundige, culturele of andere banden hebben. De maatregel moet hun reclasseringskansen vergroten. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Nietigverklaarde stukken die uit het strafdossier zijn verwijderd en zijn neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, mogen niet meer vrij gebruikt worden. Voortaan bepalen de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling de mate waarin een partij ze nog mag inzien en aanwenden. Ze beslissen ook over de teruggave van de verwijderde stukken. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Vlaanderen heeft het recht van gedetineerden en hun omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening decretaal verankerd. De tekst kadert de uitwerking van 6 algemene doelstellingen en creëert een basis voor samenwerking tussen de betrokken partners. ...meer 

23.05.2013
Teaser

In milieustrafzaken vordert de Procureur des Konings soms een exploitatieverbod op basis van art. 16.6.5. D.A.B.M.. Dit artikel bepaalt dat de rechter, na de partijen gehoord te hebben, bij wijze van veiligheidsmaatregel het verbod kan uitspreken om de inrichtingen, die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende de termijnen die hij bepaalt. ...meer 

04.01.2013
Teaser

Met ingang van 1 januari 2013 is in ons land een nieuwe wet van kracht die ertoe strekt bij partnergeweld degene die gevaarlijk is tijdelijk huisverbod op te leggen. ...meer 

03.01.2013
Teaser

Sms- en e-mailberichten en telefaxen zijn vormen van “informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd” in de zin van artikel 124 Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. ...meer 

24.06.2012
Teaser

In het eerste gedeelte van deze bijdrage zijn wij blijven stilstaan bij de nieuwe regelgeving over de verruimde mogelijkheid in strafzaken een minnelijke schikking te treffen. ...meer 

22.06.2012
Teaser

Bij wet van 14 april 2011 en reparatiewet van 30 juni 2011 is de mogelijkheid om een minnelijke schikking te bekomen in strafzaken gevoelig uitgebreid. ...meer 

06.06.2012
Teaser

Sinds 14 april 2012 is het eenvoudiger buitenlandse geldboetes in België te innen. ...meer 

06.06.2012
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 6 maart 2012 beslist dat misdrijven die op internet worden begaan, persmisdrijven zijn. ...meer 

26.04.2012
Teaser

Wanneer een burgerlijke partij de enige is die beroep aantekent tegen een strafvonnis waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken, dan kan de beroepsrechter de ten laste leggingen bewezen verklaren, ondanks het feit dat het beroep enkel op burgerlijk gebied wordt ingesteld. ...meer 

09.03.2012
Teaser

Nieuwe wet op consultatie- en bijstandsrecht verhoor verdachte

...meer 

28.10.2011
Teaser

Sinds 17 september 2011 is het eenvoudiger om contracten met reclameronselaars voor nietig te verklaren. ...meer 

13.01.2010
Teaser

Een voertuig staat 'hinderlijk en verkeerd' geparkeerd. Vooraleer de takeldienst ter plaatse komt, daagt de bestuurder van het overtredend voertuig op. Hij wordt door de Politierechtbank veroordeeld tot een boete voor het verkeerd parkeren en tot het betalen van de 'verplaatsingskosten' van de takeldienst. ...meer 

20.09.2009
Teaser

De wet van 17 juni 2009 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2009) maakt duidelijk wanneer de solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd is. ...meer 

20.06.2009
Teaser

Wanneer een journalist de rust van een persoon verstoort, door deze te willen interviewen naar aanleiding van een belangrijk nieuwsfeit, kan deze dan worden veroordeeld voor stalking? ...meer 

25.01.2009
Teaser

Douanezaken zijn in het strafrecht in menig opzicht speciaal. In deze bijdrage gaan wij nader in op enkele bijzondere aspecten van het douanestrafrecht en de mate waarin een douanezaak afwijkt van een zogenaamde traditionele strafzaak. ...meer 

10.03.2008
Teaser

Observatie van het gedrag van verdachte personen kan enkel na schriftelijke en gemotiveerde machtiging van de procureur des Konings voor duidelijk beschreven personen gedurende welbepaalde tijd. ...meer 

30.07.2007
Teaser

Een internetprovider moet er voor zorgen dat hun klanten geen illegale bestanden kunnen downloaden. ...meer 

18.06.2007
Teaser

Het is algemeen bekend dat de toepassing van de reglementering van de
rij- en rusttijden de vervoerders kopbrekens bezorgen: De reglementering is streng, de controles eenvoudig, en de boetes zijn stevig, zeker bij herhaling. Toch is er goed nieuws voor de inbreuken gepleegd voor 11 april 2007.
...meer 

13.06.2007
Teaser

Het strafrecht is steeds nadrukkelijker aanwezig in het bedrijfsleven. Ondernemers worden uit hoofde van wettelijke bepalingen vaker geconfronteerd met strafrechtelijke aansprakelijkheid. ...meer 

14.12.2006
Teaser

Een koppel had met het weekblad Flair een overeenkomst gesloten om samen bloot voor de camera te gaan. De reportage werd gepubliceerd, en een foto vertoonde ook het geslachtsdeel van de man.

...meer 

04.12.2006
Teaser

Sinds de strafbaarheidstelling van het in stand houden van stedenbouwmisdrijven is weggevallen, hebben velen opgelucht adem gehaald. Niet alleen dachten zij hun straf te ontlopen, bovendien gingen ze er van uit dat hun gebouw nu rustig kon blijven staan. Deze redenering is echter te kort door de bocht gemaakt ...meer