Netwerk van advocaten
Nieuws
Verzekeringsrecht
28.12.2015
Teaser

Binnenkort geen omslachtige en tijdrovende bloedproef meer na een positieve speekseltest, maar een speekselanalyse. Ruim 5 jaar nadat de wetgever de speekseltest op drugs in het verkeer heeft ingevoerd, staan de regels voor de uitvoering van de speekselanalyse op punt. ...meer 

28.12.2015
Teaser

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat. ...meer 

12.05.2015
Teaser

In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie. ...meer 

21.03.2014
Teaser

Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 2’ maakt het grootste deel van de gedragsregels die in het ‘KB van 3 juni 2007’ staan, vanaf 30 april 2014 ook van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten, inclusief de spaar- of beleggingsverzekeringen.Daarnaast verklaart het KB van 21 februari 2014 een ander deel van deze gedragsregels vanaf 30 april 2014 enkel van toepassing op de spaar- en beleggingsverzekeringen. En sommige van deze regels gelden vanaf dan zowel voor de spaar- of beleggingsverzekeringen als voor de andere soorten verzekeringsovereenkomsten. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars van auto’s met buitenlandse nummerplaten dwingen de parkeerregels te volgen. De praktijk wijst immers uit dat vooral deze bestuurders hun parkeerboetes niet betalen. ...meer 

05.11.2012
Teaser

Bij wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging, BS 3 augustus 2012, werd een nieuwe afdeling ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek: “Afdeling Vbis. Overlegging van schriftelijke verklaringen”. ...meer 

20.09.2011
Teaser

Sedert 2 april is een nieuwe vergoedingsregeling voor schade ingevolge medische ongevallen van toepassing (Wet van 31 maart 2010 inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) ...meer 

29.05.2011
Teaser

In een arrest van 9 december 2010 oordeelt het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn loopt zonder dat de omvang de schade bekend is.


...meer 

29.05.2011
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dat de werkgever automatisch als rechtshebbende te beschouwen is.


...meer 

22.11.2010
Teaser

Het Hof van cassatie heeft op 7 juni 2010 beslist dat de WAM-verzekeraar zijn verhaalsrecht tegen de verzekerde alleen mag uitoefenen indien de verzekerde ook aansprakelijk is. weggebruiker betaald heeft. ...meer 

22.11.2010
Teaser

Vanaf 1 oktober speekseltest door Belgische politie. ...meer 

12.03.2010
Teaser

Het treinongeval van Buizingen doet nadenken over het statuut van een trein in het kader van het verkeer en de vergoedingsregels bij ongeval. ...meer 

25.01.2010
Teaser

Een sliding met gestrekt been is een fout in de zin van art. 1382 B.W., en geeft dus aanleiding tot schadevergoeding van slachtoffer van deze tackle. ...meer 

13.01.2010
Teaser

Een voertuig staat 'hinderlijk en verkeerd' geparkeerd. Vooraleer de takeldienst ter plaatse komt, daagt de bestuurder van het overtredend voertuig op. Hij wordt door de Politierechtbank veroordeeld tot een boete voor het verkeerd parkeren en tot het betalen van de 'verplaatsingskosten' van de takeldienst. ...meer 

02.03.2008
Teaser

Op grond van art. 59 § 1 van de Wegverkeerswet kan de controle van alcoholintoxicatie ondermeer gebeuren bij iedereen op de openbare weg en ook buiten de openbare weg, bij de vermoedelijke dader van een verkeersongeval.

...meer 

17.11.2007
Teaser

De wet van 27.04.2007 (BS 08.05.2007) heeft een nieuw artikel 34 in de wet op de arbeidsovereenkomsten ingevoerd dat bepaalt dat de definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval niet uit zichzelf een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht (dus zonder betaling van een vergoeding). ...meer 

24.10.2007
Teaser

De politierechter van Mechelen beoordeelde de verantwoordelijkheid van de ouders voor een fout van hun fietsende kind.

...meer 

01.06.2007
Teaser

In een arrest van 15 november 2006 diende het Hof van Beroep te Luik te oordelen over de aansprakelijkheid van een ziekenhuis voor een ernstige infectie, die de patiënt bij een bloedtransfusie opliep. ...meer