Netwerk van advocaten
Nieuws
Administratief Recht
28.12.2015
Teaser

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Ambtenaren van het Agentschap Onroerend Erfgoed hebben recht op toegang tot alle archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten met het oog op een eventuele bescherming van die sites, landschappen of constructies. Bij particuliere woningen en bedrijfslokalen is dat recht echter beperkt tot een recht op toegang tussen 9 uur ‘s morgens en 21 uur ’s avonds. Gaat de eigenaar of bewoner niet akkoord, dan kunnen de ambtenaren een machtiging vragen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. ...meer 

13.11.2015
Teaser

OCMW’s zijn verplicht om dringende medische hulp te verlenen aan vreemdelingen die in België verblijven met een arbeidskaart B of een beroepskaart. ‘Het is een grondrecht waarvan niemand mag worden uitgesloten’, stelt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest (131/2015) van 1 oktober 2015. ...meer 

04.08.2015
Teaser

Vlaanderen breidt de verplichte inburgering uit tot vreemdelingen die van Brussel of Wallonië naar Vlaanderen verhuizen. Daarnaast krijgen de Huizen van het Nederlands een plaats binnen het agentschap Inburgering en Integratie. Belangrijk is ook dat anderstaligen voortaan een taalkennisbewijs kunnen krijgen van het agentschap. ...meer 

04.08.2015
Teaser

Vlaanderen brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan de bestuurlijke lus die het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen voorstellen om het geschil op te lossen. Met die wijzigingen komt men tegemoet aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof. ...meer 

12.05.2015
Teaser

In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie. ...meer 

12.05.2015
Teaser

De Vlaamse regering heeft de modelformulieren voor de startverklaring en de EPB-aangifte aangevuld met een onderdeel over de energieprestaties van installaties en serres. Immers, sinds 1 januari 2015 zijn serres en verwarmde stallen onderworpen aan de EPB-eisen. Voor allerlei ‘installaties’ bestaan er al langer EPB-eisen. ...meer 

27.04.2015
Teaser

Vlaams minister van Financiën, Annemie Turtelboom, heeft opnieuw een omzendbrief gepubliceerd over de toepassing van de antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en erfbelasting in het Vlaams Gewest. Deze nieuwe omzendbrief 2015/1 vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. ...meer 

27.04.2015
Teaser

Het maatwerkdecreet en het decreet op de lokale diensteneconomie treden in werking op 1 april 2015. Dat komt omdat de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten onlangs pas in het Staatsblad verschenen zijn. Een ministerieel besluit van 26 maart 2015 rondt het regelgevend werk nu af. ...meer 

01.04.2015
Teaser

Sociale inspecteurs worden vrijgesteld van de verplichting om kennis te geven, inzage te verlenen en verbeteringen aan te brengen in de persoonsgegevens die ze voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie verzamelen. ...meer 

11.03.2015
Teaser

Vanaf dit jaar stijgt de jaarlijkse ledenbijdrage voor de zorgverzekering fors. En vanaf volgend jaar worden die hogere bijdragen elk jaar geïndexeerd. ...meer 

11.03.2015
Teaser

Net als de huidige aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning, of een milieuvergunning, zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning in de toekomst behandeld worden door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gesitueerd is. Tenzij het project voorkomt op een lijst van projecten die werden toegewezen aan de provincies of aan het Vlaamse Gewest. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Op 1 januari 2015 neemt het Vlaams Gewest de ‘dienst registratie- en successierechten’ over van de FOD Financiën. Dat betekent dat het ‘Contactpunt regularisaties’ van de FOD Financiën vanaf dan niet meer bevoegd is om te beslissen over nog niet-afgehandelde regularisatie-aanvragen m.b.t. de registratie- en successierechten (die ingediend konden worden tot half 2013), voor wat betreft de bevoegdheden van het Vlaams Gewest. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 4 december 2014 dat een later decreet, de datum waarop een investering in het verleden werd uitgevoerd, niet mag aangrijpen om meer of minder groenestroomcertificaten toe te kennen aan de nietsvermoedende groenestroomproducent. ...meer 

09.01.2015
Teaser

De wet die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld, wordt afgestemd op de nieuwe regeling voor naamsoverdracht. De overgangsregeling bij naamsoverdracht wordt uitgebreid, het internationaal privaatrecht heeft voortaan regels voor gevallen waarin er een meemoeder is, en de mogelijkheden om het vaderschap te betwisten worden uitgebreid. ...meer 

09.12.2014
Teaser

Met een arrest van 17 oktober 2014 vernietigt de Raad van State een besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2009 over de sociale last voor private bouwheren en verkavelaars. De vernietiging heeft echter neveneffecten op projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap (ADL-wonen), én heeft ook een invloed op de prijs waartegen een sociale woning mag verkocht worden. ...meer 

09.12.2014
Teaser

Bijverdienen is vorig jaar gemakkelijker geworden voor gepensioneerden bij de overheid. Onder andere via een voordelige cumulatieregeling voor wie ‘om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust is gesteld. Die uitsluiting van personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid op rust zijn gesteld, wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof. ...meer 

08.09.2014
Teaser

De Vlaamse decreetgever voert een facultatief, versneld traject in voor grote infrastructuurwerken. In plaats van eerst in het traject van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) te stappen en pas daarna een vergunningsaanvraag te kunnen indienen, zal de initiatiefnemer van een complex project, voor een geïntegreerd traject kunnen kiezen. Dat traject zal uitmonden in een voorkeursbesluit en in een projectbesluit, dat tegelijker tijd zal fungeren als rup, als stedenbouwkundige vergunning, als milieuvergunning, als machtiging inzake onbevaarbare waterlopen, enzomeer. ...meer 

29.07.2014
Teaser

Vanaf 29 december 2014 moet iedere hond een microchip krijgen. En dat voor ze 8 weken oud zijn. Identificeren via een tatoeage is dan niet meer toegestaan. Daarnaast wordt de registratieprocedure geïnformatiseerd: dierenartsen zullen gechipte honden online kunnen registeren in een nationale databank bij de FOD Volksgezondheid. Dit moet het aantal fouten bij de gegevensinput verkleinen. ...meer 

13.06.2014
Teaser

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of zijn ze het oneens, dan krijgt het kind de naam van de vader. Die vrije naamkeuze geldt voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juni 2014. Maar via een overgangsregeling is de naamkeuze ook mogelijk voor kinderen die vroeger zijn geboren. ...meer 

13.06.2014
Teaser

De federale wetgever sluit werkgevers die illegale werknemers tewerk stelden, uit van deelneming aan overheidsopdrachten. ...meer 

19.05.2014
Teaser

Sociale dumping wordt veel harder aangepakt. De wetgever viseert inbreuken op de loonbetalingsplicht die gepleegd worden in samenloop met andere specifieke inbreuken zoals onwettelijke inhoudingen op het loon. Daartoe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast. ...meer 

12.05.2014
Teaser

De Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben op 26 februari 2014 een akkoord gesloten dat hun samenwerking regelt in het kader van de ‘richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand’ en de ‘gemengde bilaterale en multilaterale verdragen’. ...meer 

05.05.2014
Teaser

Minister van Werk Monica De Coninck heeft een koninklijk besluit gepubliceerd over de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Bedoeling is om een rits bepalingen uit het ARAB te moderniseren en over te hevelen naar de Welzijnscodex. ...meer 

30.04.2014
Teaser

Een KB van 23 maart 2014 bevat specifieke regels voor het aanbieden van bepaalde categorieën van financiële diensten, die afwijken van de regels van Boek VI. ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ van het Wetboek van Economisch Recht (WER). ...meer 

28.04.2014
Teaser

De wetgever wil de invordering van geldboetes en verbeurdverklaringen verbeteren en voert daarom een nieuw type onderzoek in: het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO). Hierdoor krijgt het openbaar ministerie de mogelijkheid om het vermogen van een veroordeelde, die zich bewust onttrekt aan zijn betalingsverplichtingen, actief op te sporen en in beslag te nemen. Naast de klassieke onderzoeksmethoden kunnen daarbij ook bijzondere opsporingsmethoden worden ingezet. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Op 1 juni 2011 heeft de federale overheid een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van de controles op illegale arbeid en sociale fraude. ...meer 

23.04.2014
Teaser

De Vlaamse overheid wijzigt het gelijkekansendecreet. Met onder andere een uitbreiding van de ‘beschermde kenmerken’ en meer aandacht voor personen met een handicap. Ook het decreet over de evenwichtige participatie van vrouwen en mannen bij de Vlaamse overheid, wordt lichtjes bijgestuurd. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Het ‘decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de energieprestaties van gebouwen’ (EPB-wijzigingsdecreet) voert een dubbele deadline in voor het indienen van de EPB-aangifte. ...meer 

31.03.2014
Teaser

Sinds 1 januari 2013 komen milieubeleidsovereenkomsten (mbo) in 5 stappen tot stand. Eerst is er de startnota. Dan volgt er een eerste consultatieronde. Na verwerking van de opmerkingen en adviezen wordt er een ontwerp van milieubeleidsovereenkomst opgesteld. Daarna volgt er een tweede consultatieronde. En na verwerking van de nieuwe opmerkingen en adviezen wordt de milieubeleidsovereenkomst definitief vastgesteld. ...meer 

31.03.2014
Teaser

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een compleet nieuw model van “Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning” ontworpen. Samen met dat model publiceert de Brusselse regering de bijgewerkte lijsten van de documenten die bij de verschillende types van aanvragen moeten worden gevoegd. De lijsten met de vereiste documenten worden elk jaar langer... ...meer 

17.01.2014
Teaser

De regering Di Rupo heeft met het koninklijk besluit van 21 december 2013 de drempelbedragen voor het indienen van kwartaalaangiftes in de btw verhoogd (wijziging art. 18, § 2, Btw-KB nr. 1). Naar schatting van de administratie zullen als gevolg daarvan ongeveer 30.000 van de huidige maandaangevers voortaan nog slechts 4 i.p.v. 12 btw-aangiftes per jaar moeten indienen. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van buitenlandse werknemers die illegaal werken, en van hun gezinsleden die onwettig in België verblijven, bedraagt 190 euro voor het jaar 2013. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De fiscale vereenvoudigingswet houdt rekening met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de overgangsperiode voor de afschaffing van de belastingvermindering voor een passiefwoning, een lage energiewoning of een nulenergiewoning. Daardoor komt al wie ten laatste op 31 december 2011 een contract ondertekend had voor de bouw van zo’n woning, in aanmerking voor de belastingvermindering. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De elektronische handtekening die geplaatst wordt via een elektronische identiteitskaart is juridisch gelijk aan een handgeschreven handtekening. De accreditatie van de certificatiedienstverlener is hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde. Omdat hierover onduidelijk bestond, wordt de accreditatievereiste in de wet op de bevolkingsregisters geschrapt. ...meer 

18.10.2013
Teaser

België voert zijn strijd tegen het schijnhuwelijk verder op. Er komen strengere straffen. En ook wie wettelijk gaat samenwonen enkel en alleen om een verblijfstitel te krijgen, wordt voortaan bestraft. Andere nieuwigheid is dat de strafrechter het huwelijk of de wettelijke samenwoning kan vernietigen als hij een veroordeling uitspreekt wegens een schijnrelatie. Een aparte procedure voor de burgerlijke rechter is niet meer nodig. En er komt een verplichte gegevensuitwisseling tussen burgerlijke stand en Dienst Vreemdelingenzaken. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt aangevuld met een verwijzing naar de schriftelijke kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt verzonden door de inspectiediensten. Daardoor wordt een beroepsmogelijkheid ingesteld tegen eventuele dwangmaatregelen. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De Vlaremtrein 2012 verbetert de informatieoverdracht naar de burger. Alleen jammer dat de informatie over de Vlarembedrijven verspreid zit over verschillende autoriteiten. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet op de gezinshereniging van 8 juli 2011 heeft de procedure van gezinshereniging strenger gemaakt door er onder andere striktere voorwaarden op het vlak van huisvesting en inkomen aan te koppelen. ...meer 

03.10.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 verleent de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een financiële tussenkomst voor de sanering van historisch verontreinigde gronden. De Vlaamse overheid wil zo het hergebruik van verontreinigde sites versnellen. Zowel particulieren, als bedrijven of lokale besturen kunnen een cofinanciering vragen. Het aanvraagformulier is vanaf nu beschikbaar op de website van de OVAM. ...meer 

24.09.2013
Teaser

Wie zich wil inschrijven op het tableau van vastgoedmakelaars moet vanaf 1 september 2013 rekening houden met de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden. Op 1 januari 2014 wordt de oude lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar vervangen. En er komt een verplichte competentietest voor wie het vak wil instappen. ...meer 

24.09.2013
Teaser

De beslissingen over de toekenning of weigering van een milieuvergunning moeten een aantal vaste elementen bevatten. ...meer 

24.09.2013
Teaser

In een lijvig arrest van 7 augustus 2013 vernietigen de raadsheren van het Grondwettelijk Hof diverse bepalingen van de Elektriciteitswet, de Gaswet en een wijzigingswet van 8 januari 2012 over de verdere liberalisering van de energiemarkt. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De Vlaamse regering heeft in haar besluit van 5 juni 2009 alle adviesinstanties opgelijst die geraadpleegd moeten worden bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. En het zijn er veel. Een wijzigingsbesluit van 12 juli 2013 beperkt de adviesfunctie van het agentschap Onroerend erfgoed, wat de erfgoedlandschappen betreft. Maar verruimt die functie voor het werelderfgoed. De adviesregeling wordt aangepast aan de nieuwe regels rond de watertoets. En er komt nóg een adviesorgaan bij: het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC). ...meer 

14.09.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet meer op als centrale depositaris van protesten. Protesten over handelswissels moet vanaf dan ook niet meer geregistreerd worden. Een KB van 17 augustus 2013 voorziet in de nodige overgangsbepalingen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Wie loopbaanbegeleiding wil volgen, kan voor 40 euro een loopbaancheque aanvragen bij de VDAB. Zo’n cheque is goed voor 4 uur loopbaanbegeleiding bij een erkend human resources-bedrijf. De cheques zijn bestemd voor werknemers en zelfstandigen die werken in het Vlaams of Brussels gewest. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Belgen die het gerecht nuttige inlichtingen geven in verband met zware en georganiseerde criminaliteit, kunnen rekenen op bescherming wanneer ze door hun getuigenis gevaar lopen. Dat geldt ook voor hun gezinsleden. De minister van Justitie kan hen onder meer, op voorstel van de Getuigenbeschermingscommissie, een nieuwe identiteit toekennen. Hoewel de procedure al enkele jaren bestaat, concretiseert de federale regering nog een aantal administratieve aspecten. ...meer 

08.08.2013
Teaser

De programmawet van 28 juni 2013 introduceert een nieuwe verjaringsregel die bij fraude met sociale uitkeringen van toepassing zal zijn. De verjaringstermijn van 5 jaar zal voortaan pas ingaan op de datum waarop de instelling weet krijgt van de fraude. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Net voor de deadline van 1 juli 2013 publiceert de wetgever nog een regelgevend kader voor de rechtsbescherming bij nieuwe overheidsopdrachten. De Rechtsbeschermingswet legt, net als vroeger, een motiverings- en een informatieplicht op, en beschrijft de rechtsmiddelen waarover de partners beschikken wanneer zij een nieuwe overheidsopdracht aangaan. De rechtsbeschermingsregels gelden zowel voor overheidsopdrachten uit de klassieke en speciale sectoren, als voor overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied. ...meer