Netwerk van advocaten
Nieuws
Familierecht
05.09.2016
Teaser

Co-ouders hadden tot nu enkel recht op een gedeelde verhoging van hun belastingvrije som als hun kinderen niet-ontvoogd en minderjarig waren. Maar dat verandert vanaf dit jaar. De eis dat beide ouders samen het ouderlijk gezag moesten uitoefenen om recht te kunnen hebben op de toeslag, wordt immers vervangen door een gezamenlijke onderhoudsplicht. ...meer 

02.09.2016
Teaser

Uiterlijk op 1 januari 2017 mag de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige door middel van een dwangbevel inlichten dat hij overgaat tot de invordering van de alimentatievorderingen. Dit dwangbevel mag ter kennis gebracht worden bij aangetekende brief of worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling. De programmawet van 1 juli 2016 voert deze nieuwe regels in in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. ...meer 

13.11.2015
Teaser

Een wet van 26 januari 2014 heeft ingestemd met een verdrag tussen België en Nederland over de wederzijdse administratieve bijstand in de sociale zekerheid. De verdragtekst dateert al van 6 december 2010. De instemmingswet is op 21 september verschenen in het Belgisch Staatsblad. En het verdrag is op 1 oktober in werking getreden. ...meer 

02.09.2015
Teaser

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten. Het Gerechtelijk Wetboek liet dit tot nog toe niet toe. Partijen konden zich alleen laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot of een bloed- of aanverwant wanneer die houder zijn van een schriftelijke volmacht beschikken én de rechter hiervoor speciaal toelating verleent. ...meer 

27.04.2015
Teaser

Vlaams minister van Financiën, Annemie Turtelboom, heeft opnieuw een omzendbrief gepubliceerd over de toepassing van de antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en erfbelasting in het Vlaams Gewest. Deze nieuwe omzendbrief 2015/1 vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. ...meer 

09.01.2015
Teaser

De wet die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld, wordt afgestemd op de nieuwe regeling voor naamsoverdracht. De overgangsregeling bij naamsoverdracht wordt uitgebreid, het internationaal privaatrecht heeft voortaan regels voor gevallen waarin er een meemoeder is, en de mogelijkheden om het vaderschap te betwisten worden uitgebreid. ...meer 

17.09.2014
Teaser

Wanneer de familierechtbank een geschil behandelt dat een minderjarige rechtstreeks aanbelangt, heeft die het recht om gehoord te worden. De rechter licht hem daarover in. En dat doet hij met een specifiek informatieformulier. ...meer 

08.09.2014
Teaser

De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen schrapte de belastingaftrek voor giften aan erkende instellingen uit het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). De belastingaftrek werd vervangen door een belastingvermindering. Maar de uitvoeringsbepalingen werden niet mee aangepast. Een koninklijk besluit van 4 augustus 2014 zorgt nu voor de broodnodige afstemming. ...meer 

05.09.2014
Teaser

Vanaf 1 september 2014 zullen de bevolkings- en vreemdelingenregisters heel wat meer informatie bewaren over de rechtsbekwaamheid van meerderjarigen en de rechtsonbekwaamheid van minderjarigen. ...meer 

11.08.2014
Teaser

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd tegen internationale parentale ontvoeringen. De extra melding moet de identiteitscontrole aan de grens vereenvoudigen. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd. De voorschotaanvraag vereenvoudigt en de onderhoudsgerechtigde moet niet langer bijdragen in de werkingskosten van DAVO. Andere nieuwigheid is dat er een centraal bestand met beslissingen over onderhoudsuitkeringen komt. ...meer 

13.06.2014
Teaser

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of zijn ze het oneens, dan krijgt het kind de naam van de vader. Die vrije naamkeuze geldt voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juni 2014. Maar via een overgangsregeling is de naamkeuze ook mogelijk voor kinderen die vroeger zijn geboren. ...meer 

18.10.2013
Teaser

België voert zijn strijd tegen het schijnhuwelijk verder op. Er komen strengere straffen. En ook wie wettelijk gaat samenwonen enkel en alleen om een verblijfstitel te krijgen, wordt voortaan bestraft. Andere nieuwigheid is dat de strafrechter het huwelijk of de wettelijke samenwoning kan vernietigen als hij een veroordeling uitspreekt wegens een schijnrelatie. Een aparte procedure voor de burgerlijke rechter is niet meer nodig. En er komt een verplichte gegevensuitwisseling tussen burgerlijke stand en Dienst Vreemdelingenzaken. ...meer 

18.10.2013
Teaser

Uiterlijk op 1 september 2014 is het zover. Dan heeft elke rechtbank van eerste aanleg een eigen familie- en jeugdrechtbank. En daar kan men terecht met familiale geschillen en jeugdzaken. Bemiddeling krijgt een centrale plaats in de familierechtbank. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. ...meer 

04.07.2013
Teaser

België vereenvoudigt het statuut van wilsonbekwame personen. Vanaf 1 juni 2014 bestaat er nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen (zoals verstandelijk gehandicapten, dementerenden, enz.) hun rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen. Het huidige systeem van ‘voorlopig bewind’ m.b.t. goederen geldt als basis, maar werd uitgebreid naar personen. Verder komt er een duidelijk onderscheid tussen meerder- en minderjarigen, krijgt de vrederechter een cruciale rol en wordt de vertrouwenspersoon geherwaardeerd. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Iedere geadopteerde van 12 jaar of ouder kan zijn interlandelijke adoptiedossier inzien. Een nieuw Vlaams besluit legt nu vast hoe de geadopteerde dat recht concreet kan uitoefenen. ...meer 

04.01.2013
Teaser

Met ingang van 1 januari 2013 is in ons land een nieuwe wet van kracht die ertoe strekt bij partnergeweld degene die gevaarlijk is tijdelijk huisverbod op te leggen. ...meer 

05.11.2012
Teaser

Bij wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging, BS 3 augustus 2012, werd een nieuwe afdeling ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek: “Afdeling Vbis. Overlegging van schriftelijke verklaringen”. ...meer 

17.07.2012
Teaser

De laatste jaren staat het familiebedrijf steeds meer in de kijker. Ongeveer 70% van de Belgische ondernemingen zijn familiebedrijven waardoor zij onontbeerlijk zijn geworden voor de nationale economie. Bijgevolg is het van groot belang dat hun bestaan doorheen verschillende generaties gegarandeerd blijft. ...meer 

08.03.2012
Teaser

Wanneer een partij een procedure begint zonder dat deze procedure een eigen oorzaak heeft, dan dient de rechter deze procedure nietig te verklaren. ...meer 

21.11.2010
Teaser

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten. ...meer 

03.11.2010
Teaser

Een stijgend aantal gezinnen bestaat uit feitelijk samenwonenden die er bewust voor kiezen niet in het huwelijk te treden. ...meer 

13.01.2010
Teaser

De Vlaamse regering heeft beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden te verlengen tot 31 december 2011. ...meer 

14.10.2009
Teaser

Spijts het bestaan van verschillende berekeningsmethodes blijkt een correcte en objectieve bepaling van een onderhoudsbijdrage voor kinderen steeds weer een moeilijke evenwichtsoefening. ...meer 

27.06.2009
Teaser

Wanneer een gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, en hierdoor bevrijd wordt van zijn verplichtingen tegenover de schuldeisers van het faillissement, is meteen ook de echtgenote schuldenvrij. ...meer 

10.02.2009
Teaser

Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) primeert over de Belgische wet.Wanneer de Belgische wet (art 1728§1) bepaalt dat een huurder zijn woonst als een goed huisvader dient te bewonen , zijn art. 8/1 en art.9 EVRM veel liberaler. Zolang men geen schade toebrengt aan het gebouw en de buren niet hindert, leeft men zoals men wil. ...meer 

14.11.2008
Teaser

De kopzorg van menig belg op middelbare leeftijd. Hoe zorg ik dat mijn zuurverdiende spaarcenten met zo min mogelijk averij bij de volgende generatie terechtkomt? ...meer 

01.10.2008
Teaser

Echtgenoten willen elkaar verzorgd achterlaten. Zij kunnen voor de langstlevende onder hen in het huwelijkscontract bepaalde voordelen bedingen. Zowel in een contract van gemeenschap (b.v. verblijvingsbeding voor de langstlevende) als in een contract van scheiding van goederen (b.v. verrekenbeding). ...meer 

08.11.2007
Teaser

Art. 223 B.W. laat de Vrederechter toe dringende en voorlopige maatregelen te treffen van zodra de verstandhouding in het huwelijk ernstig verstoord is. Hij kan ondermeer een onderhoudsgeld opleggen. Laten de criteria die hij moet hanteren voor het onderhoudsgeld hem niet toe een veel hoger bedrag toe te kennen dan de rechtbank van eerste aanleg kan doen bij een echtscheidingsprocedure ? ...meer 

24.10.2007
Teaser

De wet van 28 maart 2007 voerde een erfrecht in voor de langstlevende, wettelijk samenwonende partner.
...meer 

24.10.2007
Teaser

De politierechter van Mechelen beoordeelde de verantwoordelijkheid van de ouders voor een fout van hun fietsende kind.

...meer 

27.04.2007
Teaser

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen de partijen opteren voor een onderhandse akte, in plaats van een notariele? Dit lijkt op het eerste gezicht goedkoper, maar dit is op termijn niet altijd zo.
...meer 

27.04.2007
Teaser

Artikel 10 van de wet van 20 juli 2005 voorziet een overgangsbepaling voor de lopende faillissementen die nog niet zijn afgesloten op het moment van de inwerkingtreding van de wet.
Deze wet heeft onmiddellijk werking.
...meer 

07.03.2007
Teaser

Het Arbitragehof heeft op 7 maart 2007 beslist dat de ex-echtgenoot niet door verschoonbaarheid van de gefailleerde van de faillissementschulden bevrijdt wordt. ...meer 

29.12.2006
Teaser

Met tontine- en aanwasclausules moet zeer zorgvuldig worden omgesprongen, en een goede raad vooraf veel miserie achteraf kan vermijden (vonnis Mechelen, 26.10.2005).


...meer 

18.09.2006
Teaser

Indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en in België geen inkomen verwerft, was de Dienst voor alimentatievorderingen niet bevoegd de alimentatievorderingen aan de onderhoudsgerechtigde uit te betalen. Het Arbitragehof heeft de ongrondwettigheid van deze bepaling met een arrest van 14.6.2006 vastgesteld. ...meer