Netwerk van advocaten
Nieuws
Vennootschapsrecht
27.04.2015
Teaser

Een KB van 24 maart 2015 wijzigt de voorwaarden waaraan coöperatieve vennootschappen en nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen moeten voldoen om erkend te worden door de minister van Economie. De nieuwe erkenningsvoorwaarden gelden vanaf 31 mei 2015. ...meer 

19.05.2014
Teaser

De meest recente diversebepalingenwet verfijnt de voorwaarden waaraan aandeelhouders of vennoten moet voldoen als zij in één enkele akte willen overgaan tot de ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening van hun vennootschap. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Steeds meer belastingplichtigen dragen vermogen over aan trusts, buitenlandse stichtingen en andere juridische constructies (bv. Liechtensteinse Anstalt) waar ofwel geen belasting ofwel een minimale belasting wordt geheven. De fiscus is in de meeste gevallen niet op de hoogte van de betrokkenheid van de (Belgische) belastingplichtige. ...meer 

11.02.2014
Teaser

Bij binnenlandse vennootschappen is het eventuele overschot van de roerende voorheffing en van de voorafbetalingen verrekenbaar met de fairness-tax. Dat bevestigt de fiscale vereenvoudigingswet die in het Staatsblad van 31 december 2013 verscheen. ...meer 

25.09.2013
Teaser

De wetgever heeft via de wet van 19/3/2012 een oplossing geboden aan de omslachtige pleegvormen die ze eerder, middels de wet van 2/6/2006, had opgelegd aan de kandidaat vereffenaars van vennootschappen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het eigendomsvoorbehoud ook bij andere insolventiegevallen erkend. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Indien ten minste 1/5de van de leden van een vzw de bijeenroeping van een algemene vergadering vraagt, dan moet de raad van bestuur (bij gebreke aan statutaire bepalingen) voortaan binnen de 21 dagen na dit verzoek de algemene vergadering bijeenroepen. De algemene vergadering moet dan uiterlijk op de 40ste dag na dit verzoek plaatsvinden. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal waren tot nu toe onderworpen aan een evenredig registratierecht van 0,2%. De programmawet van 28 juni 2013 trekt dit tarief op. Voortaan is op contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal een evenredig registratierecht van 2% verschuldigd. Is de verkrijger van het recht een vzw, een internationale vzw of een een EER-rechtspersoon die gelijkaardig is aan een vzw, dan wordt het recht slechts tot 0,5% verhoogd (vervanging art. 83, eerste lid, W.Reg door nieuw art. 83, eerste en tweede lid W.Reg; art. 12, PW van 28 juni 2013). ...meer 

14.06.2013
Teaser

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend die de rechten van werknemers preciseert bij een overname van hun bedrijf in een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Die CAO nr. 102 van 5 oktober 2011 wordt nu algemeen verbindend verklaard door een KB van 14 april 2013. ...meer 

17.07.2012
Teaser

De laatste jaren staat het familiebedrijf steeds meer in de kijker. Ongeveer 70% van de Belgische ondernemingen zijn familiebedrijven waardoor zij onontbeerlijk zijn geworden voor de nationale economie. Bijgevolg is het van groot belang dat hun bestaan doorheen verschillende generaties gegarandeerd blijft. ...meer 

06.06.2012
Teaser

Sinds 16 mei 2012 is een nieuwe regelgeving van kracht. ...meer 

21.11.2010
Teaser

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten. ...meer 

09.05.2008
Teaser

Sinds 1 juli 1992 geldt voor vennootschapsmandatarissen een onweerlegbaar vermoeden van verzekeringsplicht als zelfstandige. Nu veel rechtspraak dit onweerlegbaar vermoeden verwerpt, heeft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zijn standpunt ter zake versoepeld : het vermoeden van verzekeringsplicht blijft gelden, maar
de RSVZ aanvaardt voortaan dat dit vermoeden weerlegbaar is, tenminste voor onbezoldigde mandatarissen.
...meer 

13.06.2007
Teaser

Het strafrecht is steeds nadrukkelijker aanwezig in het bedrijfsleven. Ondernemers worden uit hoofde van wettelijke bepalingen vaker geconfronteerd met strafrechtelijke aansprakelijkheid. ...meer 

27.04.2007
Teaser

Artikel 10 van de wet van 20 juli 2005 voorziet een overgangsbepaling voor de lopende faillissementen die nog niet zijn afgesloten op het moment van de inwerkingtreding van de wet.
Deze wet heeft onmiddellijk werking.
...meer 

13.03.2007
Teaser

In het Belgisch Staatsblad van 30.1.2007 werd de nieuwe interestvoet voor het eerste semester 2007 bekend gemaakt. ...meer 

07.03.2007
Teaser

Het Arbitragehof heeft op 7 maart 2007 beslist dat de ex-echtgenoot niet door verschoonbaarheid van de gefailleerde van de faillissementschulden bevrijdt wordt. ...meer 

18.10.2006
Teaser

Volgens het Hof van cassatie (arrest van 19 januari 2006) kan de datum van staking van betaling voor vennootschappen in vereffening ook worden vastgesteld op het tijdstip van het feitelijke vereffeningsbesluit. ...meer 

17.10.2006
Teaser

Voor de faillissementen die vanaf 1 september 2006 uitgesproken worden kunnen de gewezen bedrijfleiders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor RSZ-schulden. ...meer 

22.09.2006
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 18 mei 2006 beslist dat in geval van aanneming van werk een bouwheer een rechtstreekse vordering tegen de leverancier van de aannemer mag indienen.
...meer 

18.09.2006
Teaser

Op 12 juli 2006 heeft het Arbitragehof de schending van de Grondwet vastgesteld omdat een Rechtbank van Koophandel geen mogelijkheid heeft het rechterlijke verbod enig koopmansbedrijf uit te oefenen met uitstel uit te spreken of op grond van verzachtende omstandigheden voor een duur van minder dan drie jaar aan te bevelen. ...meer