Netwerk van advocaten
Nieuws
Aansprakelijkheidsrecht
14.11.2016
Teaser

Wanneer het financieel wat moeilijker gaat in een onderneming, gebeurt het vaak dat bepaalde schuldeisers (vaak verbonden personen) op één of andere manier toch nog proberen zichzelf te bedruipen. Waarop moet u als onbetaalde leverancier vooral letten? En welke transacties lopen het risico om achteraf door de curator te worden aangevochten? Is kwade trouw altijd vereist? En gelden dezelfde sancties tijdens een gerechtelijke reorganisatie? ...meer 

17.10.2016
Teaser

Sedert 2 april is een nieuwe vergoedingsregeling voor schade ingevolge medische ongevallen van toepassing (Wet van 31 maart 2010 inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) (zie het Avolink-bericht van 20/sept 2011) ...meer 

01.09.2016
Teaser

Ons strafwetboek is een misdrijf rijker m.n. “voyeurisme”. Op 19.02.2016 verscheen in het Belgische Staatsblad de wet van 01.02.2016 die voyeurisme strafbaar stelt.
...meer 

12.05.2015
Teaser

In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie. ...meer 

05.05.2014
Teaser

Minister van Werk Monica De Coninck heeft een koninklijk besluit gepubliceerd over de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Bedoeling is om een rits bepalingen uit het ARAB te moderniseren en over te hevelen naar de Welzijnscodex. ...meer 

18.02.2014
Teaser

In een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof werd de wetgeving op koopvernietigende gebreken bij dieren tegen het licht gehouden. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van buitenlandse werknemers die illegaal werken, en van hun gezinsleden die onwettig in België verblijven, bedraagt 190 euro voor het jaar 2013. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt aangevuld met een verwijzing naar de schriftelijke kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt verzonden door de inspectiediensten. Daardoor wordt een beroepsmogelijkheid ingesteld tegen eventuele dwangmaatregelen. ...meer 

03.10.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 verleent de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een financiële tussenkomst voor de sanering van historisch verontreinigde gronden. De Vlaamse overheid wil zo het hergebruik van verontreinigde sites versnellen. Zowel particulieren, als bedrijven of lokale besturen kunnen een cofinanciering vragen. Het aanvraagformulier is vanaf nu beschikbaar op de website van de OVAM. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar. ...meer 

08.08.2013
Teaser

De programmawet van 28 juni 2013 introduceert een nieuwe verjaringsregel die bij fraude met sociale uitkeringen van toepassing zal zijn. De verjaringstermijn van 5 jaar zal voortaan pas ingaan op de datum waarop de instelling weet krijgt van de fraude. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars van auto’s met buitenlandse nummerplaten dwingen de parkeerregels te volgen. De praktijk wijst immers uit dat vooral deze bestuurders hun parkeerboetes niet betalen. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor ‘sommige onroerende werkzaamheden’ wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt met een lijst van beoordelingscriteria. ...meer 

14.06.2013
Teaser

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend die de rechten van werknemers preciseert bij een overname van hun bedrijf in een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Die CAO nr. 102 van 5 oktober 2011 wordt nu algemeen verbindend verklaard door een KB van 14 april 2013. ...meer 

23.05.2013
Teaser

In milieustrafzaken vordert de Procureur des Konings soms een exploitatieverbod op basis van art. 16.6.5. D.A.B.M.. Dit artikel bepaalt dat de rechter, na de partijen gehoord te hebben, bij wijze van veiligheidsmaatregel het verbod kan uitspreken om de inrichtingen, die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende de termijnen die hij bepaalt. ...meer 

04.01.2013
Teaser

Met ingang van 1 januari 2013 is in ons land een nieuwe wet van kracht die ertoe strekt bij partnergeweld degene die gevaarlijk is tijdelijk huisverbod op te leggen. ...meer 

04.01.2013
Teaser

Het Grondwettelijk Hof heeft op 13 december 2013 beslist dat de verjaringstermijn principieel 10 jaar is. ...meer 

03.01.2013
Teaser

Sms- en e-mailberichten en telefaxen zijn vormen van “informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd” in de zin van artikel 124 Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. ...meer 

05.11.2012
Teaser

Bij wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging, BS 3 augustus 2012, werd een nieuwe afdeling ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek: “Afdeling Vbis. Overlegging van schriftelijke verklaringen”. ...meer 

24.06.2012
Teaser

In het eerste gedeelte van deze bijdrage zijn wij blijven stilstaan bij de nieuwe regelgeving over de verruimde mogelijkheid in strafzaken een minnelijke schikking te treffen. ...meer 

22.06.2012
Teaser

Bij wet van 14 april 2011 en reparatiewet van 30 juni 2011 is de mogelijkheid om een minnelijke schikking te bekomen in strafzaken gevoelig uitgebreid. ...meer 

06.06.2012
Teaser

Sinds 14 april 2012 is het eenvoudiger buitenlandse geldboetes in België te innen. ...meer 

06.06.2012
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 6 maart 2012 beslist dat misdrijven die op internet worden begaan, persmisdrijven zijn. ...meer 

26.04.2012
Teaser

Wanneer een burgerlijke partij de enige is die beroep aantekent tegen een strafvonnis waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken, dan kan de beroepsrechter de ten laste leggingen bewezen verklaren, ondanks het feit dat het beroep enkel op burgerlijk gebied wordt ingesteld. ...meer 

20.04.2012
Teaser

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. ...meer 

20.04.2012
Teaser

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. ...meer 

19.01.2012
Teaser

De Belg wordt geboren met een spreekwoordelijke baksteen en stapt nogal gretig in een bouwproject, wat niet altijd even rimpeloos afloopt ...meer 

20.09.2011
Teaser

Sedert 2 april is een nieuwe vergoedingsregeling voor schade ingevolge medische ongevallen van toepassing (Wet van 31 maart 2010 inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) ...meer 

29.05.2011
Teaser

In een arrest van 9 december 2010 oordeelt het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn loopt zonder dat de omvang de schade bekend is.


...meer 

29.05.2011
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dat de werkgever automatisch als rechtshebbende te beschouwen is.


...meer 

22.11.2010
Teaser

Het Hof van cassatie heeft op 7 juni 2010 beslist dat de WAM-verzekeraar zijn verhaalsrecht tegen de verzekerde alleen mag uitoefenen indien de verzekerde ook aansprakelijk is. weggebruiker betaald heeft. ...meer 

22.11.2010
Teaser

Vanaf 1 oktober speekseltest door Belgische politie. ...meer 

21.11.2010
Teaser

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten. ...meer 

12.03.2010
Teaser

Het treinongeval van Buizingen doet nadenken over het statuut van een trein in het kader van het verkeer en de vergoedingsregels bij ongeval. ...meer 

25.01.2010
Teaser

Een sliding met gestrekt been is een fout in de zin van art. 1382 B.W., en geeft dus aanleiding tot schadevergoeding van slachtoffer van deze tackle. ...meer 

13.01.2010
Teaser

Een voertuig staat 'hinderlijk en verkeerd' geparkeerd. Vooraleer de takeldienst ter plaatse komt, daagt de bestuurder van het overtredend voertuig op. Hij wordt door de Politierechtbank veroordeeld tot een boete voor het verkeerd parkeren en tot het betalen van de 'verplaatsingskosten' van de takeldienst. ...meer 

22.12.2009
Teaser

Inbreuk op het octrooirecht: de gederfde winst en het geleden verlies moeten ex aequo et bono worden begroot, en de vergoeding beperkt zich niet tot de betaling van hetzelfde bedrag als zou moeten worden betaald door een correcte licentienemer. ...meer 

29.11.2009
Teaser

Vindingrijke “ondernemers” produceren zogenaamde modchips, die toelaten de beveilingssystemen van ondermeer spelconsoles (bv. Playstation) te doorbreken, waardoor het beveiligingssysteem van deze toestellen kan worden omzeild, en er kan worden “gespeeld” met illegale reproducties van computerspellen. ...meer 

27.06.2009
Teaser

Wanneer een gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, en hierdoor bevrijd wordt van zijn verplichtingen tegenover de schuldeisers van het faillissement, is meteen ook de echtgenote schuldenvrij. ...meer 

20.06.2009
Teaser

Wanneer een journalist de rust van een persoon verstoort, door deze te willen interviewen naar aanleiding van een belangrijk nieuwsfeit, kan deze dan worden veroordeeld voor stalking? ...meer 

30.09.2008
Teaser

Deze zomer velde de rechtbank van koophandel te Brussel een interessant vonnis in de zaak tussen Lancôme, van de L'Oréal groep, en Ebay. Deze beslissing belangt alle tussenpersonen van het Internet aan en niet in het minst de ISPs en de hosts. ...meer 

01.09.2008
Teaser

Sinds geruime tijd heeft het Hof van Beroep van Gent een afwijkende mening in verband met artikel 80, 3de lid van de faillissementswet. ...meer 

01.09.2008
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft met een arrest van 10 april 2008 bevestigt dat de curator het belang van de boedel bewijzen. ...meer 

01.09.2008
Teaser

Een wet van 25 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2008) heeft tot gevolg dat een vernietingsberoep de verjaring van de vordering tot schadevergoeding stuit. ...meer 

09.05.2008
Teaser

Sinds 1 juli 1992 geldt voor vennootschapsmandatarissen een onweerlegbaar vermoeden van verzekeringsplicht als zelfstandige. Nu veel rechtspraak dit onweerlegbaar vermoeden verwerpt, heeft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zijn standpunt ter zake versoepeld : het vermoeden van verzekeringsplicht blijft gelden, maar
de RSVZ aanvaardt voortaan dat dit vermoeden weerlegbaar is, tenminste voor onbezoldigde mandatarissen.
...meer 

02.03.2008
Teaser

Op grond van art. 59 § 1 van de Wegverkeerswet kan de controle van alcoholintoxicatie ondermeer gebeuren bij iedereen op de openbare weg en ook buiten de openbare weg, bij de vermoedelijke dader van een verkeersongeval.

...meer 

28.12.2007
Teaser

Wie andermans merk gebruikt, b.v. van een parfummerk, moet aan de merkhouder de winst afdragen die dit gebruik heeft opgeleverd. ...meer 

28.12.2007
Teaser

De wet van 25 april 2007 beschermt de zelfstandige tegen beslag op zijn hoofdverblijfplaats.
Hij moet hiervoor ? met akkoord van zijn echtgenote of echtgenoot - een ?verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag? afleggen bij de notaris.
...meer