Netwerk van advocaten
Nieuws
Incasso
22.11.2016
Teaser

De nieuwe buitengerechtelijke procedure en de controverse over de kosten ...meer 

14.11.2016
Teaser

Wanneer het financieel wat moeilijker gaat in een onderneming, gebeurt het vaak dat bepaalde schuldeisers (vaak verbonden personen) op één of andere manier toch nog proberen zichzelf te bedruipen. Waarop moet u als onbetaalde leverancier vooral letten? En welke transacties lopen het risico om achteraf door de curator te worden aangevochten? Is kwade trouw altijd vereist? En gelden dezelfde sancties tijdens een gerechtelijke reorganisatie? ...meer 

20.09.2016
Teaser

Een Europese richtlijn uit 2011 heeft België onder druk gezet de regels betreffende de betalingstermijnen en de sancties in geval van wanbetaling te verstrengen.
De Belgische wetgever heeft gereageerd met de Wet van 22 november 2013.
...meer 

02.09.2016
Teaser

Uiterlijk op 1 januari 2017 mag de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige door middel van een dwangbevel inlichten dat hij overgaat tot de invordering van de alimentatievorderingen. Dit dwangbevel mag ter kennis gebracht worden bij aangetekende brief of worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling. De programmawet van 1 juli 2016 voert deze nieuwe regels in in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. ...meer 

01.09.2016
Teaser

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%. ...meer 

01.09.2016
Teaser

De Raad van State heeft een deel van de borgtochtregeling in de nieuwe wetgeving goederenvervoer vernietigt. Dat bepaalde schuldeisers van een vervoersonderneming aanspraak maken op de borgtocht en andere – vergelijkbare – schuldeisers niet, zorgt voor discriminatie en schendt het gelijkheidsbeginsel. ...meer 

13.11.2015
Teaser

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. ...meer 

17.09.2014
Teaser

Uittredend minister van Financiën, Koen Geens, heeft de interestvoeten vastgelegd die tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd. De voorschotaanvraag vereenvoudigt en de onderhoudsgerechtigde moet niet langer bijdragen in de werkingskosten van DAVO. Andere nieuwigheid is dat er een centraal bestand met beslissingen over onderhoudsuitkeringen komt. ...meer 

18.02.2014
Teaser

Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 breidt de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige nu uit tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De wet wijzigt de beschermingsprocedure en bepaalt de kost voor de bescherming. De nieuwe regels treden in werking op 13 februari 2014. ...meer 

11.02.2014
Teaser

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. ...meer 

25.09.2013
Teaser

De wetgever heeft via de wet van 19/3/2012 een oplossing geboden aan de omslachtige pleegvormen die ze eerder, middels de wet van 2/6/2006, had opgelegd aan de kandidaat vereffenaars van vennootschappen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het eigendomsvoorbehoud ook bij andere insolventiegevallen erkend. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet meer op als centrale depositaris van protesten. Protesten over handelswissels moet vanaf dan ook niet meer geregistreerd worden. Een KB van 17 augustus 2013 voorziet in de nodige overgangsbepalingen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. ...meer 

04.07.2013
Teaser

België vereenvoudigt het statuut van wilsonbekwame personen. Vanaf 1 juni 2014 bestaat er nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen (zoals verstandelijk gehandicapten, dementerenden, enz.) hun rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen. Het huidige systeem van ‘voorlopig bewind’ m.b.t. goederen geldt als basis, maar werd uitgebreid naar personen. Verder komt er een duidelijk onderscheid tussen meerder- en minderjarigen, krijgt de vrederechter een cruciale rol en wordt de vertrouwenspersoon geherwaardeerd. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet langer op als centrale depositaris van protesten ...meer 

25.01.2013
Teaser

Bij het lezen van artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek kan onmogelijk enige twijfel rijzen. ...meer 

09.01.2013
Teaser

De vereniging van mede-eigenaars meent dat kosten van mede-eigendom die dateren van na het faillissement boedelschulden zijn en derhalve voorrang kennen voor een hypothecaire schuldeiser. ...meer 

28.11.2012
Teaser

Een firma voert dakwerken uit, zonder daarvoor te zijn ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen, en vordert nu de betaling van haar factuur voor die dakwerken. ...meer 

26.01.2012
Teaser

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt. ...meer 

28.12.2011
Teaser

De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011 verschenen. ...meer 

09.02.2011
Teaser

In het Belgisch Staatsblad van 18 en 3 1 januari 2011 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt. ...meer 

21.11.2010
Teaser

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten. ...meer 

05.01.2010
Teaser

Tengevolge van de Taalwet dient elke akte in een procedure in ons taalgebied uitsluitend in het Nederlands te zijn: een enkele vermelding in een andere taal volstaat om het stuk nietig te maken: un homme averti en vaut deux!!. ...meer 

27.06.2009
Teaser

Wanneer een gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, en hierdoor bevrijd wordt van zijn verplichtingen tegenover de schuldeisers van het faillissement, is meteen ook de echtgenote schuldenvrij. ...meer 

10.02.2009
Teaser

Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) primeert over de Belgische wet.Wanneer de Belgische wet (art 1728§1) bepaalt dat een huurder zijn woonst als een goed huisvader dient te bewonen , zijn art. 8/1 en art.9 EVRM veel liberaler. Zolang men geen schade toebrengt aan het gebouw en de buren niet hindert, leeft men zoals men wil. ...meer 

15.01.2009
Teaser

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag.
...meer 

24.11.2008
Teaser

Schadevergoedingen uit onrechtmatige daad weldra onttrokken aan de boedel in de collectieve schuldenregeling ? ...meer 

31.10.2008
Teaser

Sinds de vernieuwing van de huurwet ( Wet Onkelinx ) werd de waarborg verkort van drie naar twee maanden voor wie de waarborg direct zelf kan samenstellen of betalen en op een geblokkeerde rekening zetten. ...meer 

01.09.2008
Teaser

Sinds geruime tijd heeft het Hof van Beroep van Gent een afwijkende mening in verband met artikel 80, 3de lid van de faillissementswet. ...meer 

28.12.2007
Teaser

De wet van 25 april 2007 beschermt de zelfstandige tegen beslag op zijn hoofdverblijfplaats.
Hij moet hiervoor ? met akkoord van zijn echtgenote of echtgenoot - een ?verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag? afleggen bij de notaris.
...meer 

06.06.2007
Teaser

Op 31 mei 2007 werd in het Belgisch Staatsblad de ?wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat? gepubliceerd. ...meer 

27.04.2007
Teaser

Artikel 10 van de wet van 20 juli 2005 voorziet een overgangsbepaling voor de lopende faillissementen die nog niet zijn afgesloten op het moment van de inwerkingtreding van de wet.
Deze wet heeft onmiddellijk werking.
...meer 

13.03.2007
Teaser

In het Belgisch Staatsblad van 30.1.2007 werd de nieuwe interestvoet voor het eerste semester 2007 bekend gemaakt. ...meer 

07.03.2007
Teaser

Het Arbitragehof heeft op 7 maart 2007 beslist dat de ex-echtgenoot niet door verschoonbaarheid van de gefailleerde van de faillissementschulden bevrijdt wordt. ...meer 

18.01.2007
Teaser

De bewijswaarde van art.25 van het Wetboek van Koophandel heeft tot gevolg dat een handelaar die nalaat tijdig tegen een factuur die hij betwist te protesteren, door deze factuur gebonden is. ...meer 

18.10.2006
Teaser

Volgens het Hof van cassatie (arrest van 19 januari 2006) kan de datum van staking van betaling voor vennootschappen in vereffening ook worden vastgesteld op het tijdstip van het feitelijke vereffeningsbesluit. ...meer 

17.10.2006
Teaser

Vanaf 1 juli 2006 is de interestvoet op achterstallige betalingen van handelstransactie gestegen tot 10 %. Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. D ...meer 

22.09.2006
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 18 mei 2006 beslist dat in geval van aanneming van werk een bouwheer een rechtstreekse vordering tegen de leverancier van de aannemer mag indienen.
...meer 

18.09.2006
Teaser

Indieen de aanbestedende overheid nalaat om tijdig haar schulden te betalen, heeft de aannemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de verwijlintrest. ...meer 

18.09.2006
Teaser

Indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en in België geen inkomen verwerft, was de Dienst voor alimentatievorderingen niet bevoegd de alimentatievorderingen aan de onderhoudsgerechtigde uit te betalen. Het Arbitragehof heeft de ongrondwettigheid van deze bepaling met een arrest van 14.6.2006 vastgesteld. ...meer