Netwerk van advocaten
Nieuws
Faillissementsrecht
14.11.2016
Teaser

Wanneer het financieel wat moeilijker gaat in een onderneming, gebeurt het vaak dat bepaalde schuldeisers (vaak verbonden personen) op één of andere manier toch nog proberen zichzelf te bedruipen. Waarop moet u als onbetaalde leverancier vooral letten? En welke transacties lopen het risico om achteraf door de curator te worden aangevochten? Is kwade trouw altijd vereist? En gelden dezelfde sancties tijdens een gerechtelijke reorganisatie? ...meer 

17.09.2014
Teaser

Uittredend minister van Financiën, Koen Geens, heeft de interestvoeten vastgelegd die tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties. ...meer 

18.02.2014
Teaser

Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 breidt de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige nu uit tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De wet wijzigt de beschermingsprocedure en bepaalt de kost voor de bescherming. De nieuwe regels treden in werking op 13 februari 2014. ...meer 

25.09.2013
Teaser

De wetgever heeft via de wet van 19/3/2012 een oplossing geboden aan de omslachtige pleegvormen die ze eerder, middels de wet van 2/6/2006, had opgelegd aan de kandidaat vereffenaars van vennootschappen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het eigendomsvoorbehoud ook bij andere insolventiegevallen erkend. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet langer op als centrale depositaris van protesten ...meer 

14.06.2013
Teaser

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend die de rechten van werknemers preciseert bij een overname van hun bedrijf in een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Die CAO nr. 102 van 5 oktober 2011 wordt nu algemeen verbindend verklaard door een KB van 14 april 2013. ...meer 

09.01.2013
Teaser

De vereniging van mede-eigenaars meent dat kosten van mede-eigendom die dateren van na het faillissement boedelschulden zijn en derhalve voorrang kennen voor een hypothecaire schuldeiser. ...meer 

21.11.2010
Teaser

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten. ...meer 

27.06.2009
Teaser

Wanneer een gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, en hierdoor bevrijd wordt van zijn verplichtingen tegenover de schuldeisers van het faillissement, is meteen ook de echtgenote schuldenvrij. ...meer 

10.02.2009
Teaser

Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) primeert over de Belgische wet.Wanneer de Belgische wet (art 1728§1) bepaalt dat een huurder zijn woonst als een goed huisvader dient te bewonen , zijn art. 8/1 en art.9 EVRM veel liberaler. Zolang men geen schade toebrengt aan het gebouw en de buren niet hindert, leeft men zoals men wil. ...meer 

15.01.2009
Teaser

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag.
...meer 

01.09.2008
Teaser

Sinds geruime tijd heeft het Hof van Beroep van Gent een afwijkende mening in verband met artikel 80, 3de lid van de faillissementswet. ...meer 

01.09.2008
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft met een arrest van 10 april 2008 bevestigt dat de curator het belang van de boedel bewijzen. ...meer 

28.12.2007
Teaser

De wet van 25 april 2007 beschermt de zelfstandige tegen beslag op zijn hoofdverblijfplaats.
Hij moet hiervoor ? met akkoord van zijn echtgenote of echtgenoot - een ?verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag? afleggen bij de notaris.
...meer 

27.04.2007
Teaser

Artikel 10 van de wet van 20 juli 2005 voorziet een overgangsbepaling voor de lopende faillissementen die nog niet zijn afgesloten op het moment van de inwerkingtreding van de wet.
Deze wet heeft onmiddellijk werking.
...meer 

07.03.2007
Teaser

Het Arbitragehof heeft op 7 maart 2007 beslist dat de ex-echtgenoot niet door verschoonbaarheid van de gefailleerde van de faillissementschulden bevrijdt wordt. ...meer 

18.10.2006
Teaser

Volgens het Hof van cassatie (arrest van 19 januari 2006) kan de datum van staking van betaling voor vennootschappen in vereffening ook worden vastgesteld op het tijdstip van het feitelijke vereffeningsbesluit. ...meer 

17.10.2006
Teaser

Voor de faillissementen die vanaf 1 september 2006 uitgesproken worden kunnen de gewezen bedrijfleiders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor RSZ-schulden. ...meer 

22.09.2006
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 18 mei 2006 beslist dat in geval van aanneming van werk een bouwheer een rechtstreekse vordering tegen de leverancier van de aannemer mag indienen.
...meer 

18.09.2006
Teaser

Op 12 juli 2006 heeft het Arbitragehof de schending van de Grondwet vastgesteld omdat een Rechtbank van Koophandel geen mogelijkheid heeft het rechterlijke verbod enig koopmansbedrijf uit te oefenen met uitstel uit te spreken of op grond van verzachtende omstandigheden voor een duur van minder dan drie jaar aan te bevelen. ...meer