Netwerk van advocaten
Nieuws
07.03.2014
Teaser

Een KB van 21 februari 2014 stemt het KB/WIB 1992 af op de recentste wijzigingen die de wetgever in het WIB 1992 aanbracht op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen. ...meer 

27.02.2014
-
Teaser

Een partij die gelijk krijgt van de Raad van State of een ander federaal administratief rechtscollege zal voor de vergoeding van haar schade niet langer naar de gewone rechtbank moeten stappen. Het is de bedoeling dat de administratieve rechtscolleges zelf zullen kunnen beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen. Dat blijkt uit een grondwetswijziging in het kader van de Zesde Staatshervorming. Het gewijzigde artikel 144 geeft de wetgever de mogelijkheid om een dergelijke regeling uit te werken. En voor de Raad van State gebeurt dat al onmiddellijk. ...meer 

18.02.2014
Teaser

In een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof werd de wetgeving op koopvernietigende gebreken bij dieren tegen het licht gehouden. ...meer 

18.02.2014
Teaser

Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 breidt de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige nu uit tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De wet wijzigt de beschermingsprocedure en bepaalt de kost voor de bescherming. De nieuwe regels treden in werking op 13 februari 2014. ...meer 

11.02.2014
Teaser

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. ...meer 

11.02.2014
Teaser

Bij binnenlandse vennootschappen is het eventuele overschot van de roerende voorheffing en van de voorafbetalingen verrekenbaar met de fairness-tax. Dat bevestigt de fiscale vereenvoudigingswet die in het Staatsblad van 31 december 2013 verscheen. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De regering Di Rupo heeft met het koninklijk besluit van 21 december 2013 de drempelbedragen voor het indienen van kwartaalaangiftes in de btw verhoogd (wijziging art. 18, § 2, Btw-KB nr. 1). Naar schatting van de administratie zullen als gevolg daarvan ongeveer 30.000 van de huidige maandaangevers voortaan nog slechts 4 i.p.v. 12 btw-aangiftes per jaar moeten indienen. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De ‘wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen’ heeft enkele verbeteringen aangebracht op het vlak van de identificatie van de partijen bij een huurovereenkomst. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van buitenlandse werknemers die illegaal werken, en van hun gezinsleden die onwettig in België verblijven, bedraagt 190 euro voor het jaar 2013. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De fiscale vereenvoudigingswet houdt rekening met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de overgangsperiode voor de afschaffing van de belastingvermindering voor een passiefwoning, een lage energiewoning of een nulenergiewoning. Daardoor komt al wie ten laatste op 31 december 2011 een contract ondertekend had voor de bouw van zo’n woning, in aanmerking voor de belastingvermindering. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De elektronische handtekening die geplaatst wordt via een elektronische identiteitskaart is juridisch gelijk aan een handgeschreven handtekening. De accreditatie van de certificatiedienstverlener is hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde. Omdat hierover onduidelijk bestond, wordt de accreditatievereiste in de wet op de bevolkingsregisters geschrapt. ...meer 

17.01.2014
Teaser

De wet van 26 december 2013 die het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden invoert, introduceert nieuwe opzeggingstermijnen in de arbeidsovereenkomstenwet. Die zullen gelden vanaf 1 januari 2014. Maar de opzeggingstermijn die men heeft opgebouwd tot 31 december 2013 gaat niet verloren. Want de nieuwe wet bevat een systeem dat de opgebouwde rechten ‘vastklikt’. ...meer 

18.10.2013
Teaser

België voert zijn strijd tegen het schijnhuwelijk verder op. Er komen strengere straffen. En ook wie wettelijk gaat samenwonen enkel en alleen om een verblijfstitel te krijgen, wordt voortaan bestraft. Andere nieuwigheid is dat de strafrechter het huwelijk of de wettelijke samenwoning kan vernietigen als hij een veroordeling uitspreekt wegens een schijnrelatie. Een aparte procedure voor de burgerlijke rechter is niet meer nodig. En er komt een verplichte gegevensuitwisseling tussen burgerlijke stand en Dienst Vreemdelingenzaken. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt aangevuld met een verwijzing naar de schriftelijke kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt verzonden door de inspectiediensten. Daardoor wordt een beroepsmogelijkheid ingesteld tegen eventuele dwangmaatregelen. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De Vlaremtrein 2012 verbetert de informatieoverdracht naar de burger. Alleen jammer dat de informatie over de Vlarembedrijven verspreid zit over verschillende autoriteiten. ...meer 

18.10.2013
Teaser

Een KB van 21 september 2013 wijzigt de voorwaarden voor de fiscale vrijstelling van spaardeposito’s en voor het aanbieden van gereglementeerde spaarrekeningen. ...meer 

18.10.2013
Teaser

De wet op de gezinshereniging van 8 juli 2011 heeft de procedure van gezinshereniging strenger gemaakt door er onder andere striktere voorwaarden op het vlak van huisvesting en inkomen aan te koppelen. ...meer 

18.10.2013
Teaser

Uiterlijk op 1 september 2014 is het zover. Dan heeft elke rechtbank van eerste aanleg een eigen familie- en jeugdrechtbank. En daar kan men terecht met familiale geschillen en jeugdzaken. Bemiddeling krijgt een centrale plaats in de familierechtbank. ...meer 

03.10.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 verleent de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een financiële tussenkomst voor de sanering van historisch verontreinigde gronden. De Vlaamse overheid wil zo het hergebruik van verontreinigde sites versnellen. Zowel particulieren, als bedrijven of lokale besturen kunnen een cofinanciering vragen. Het aanvraagformulier is vanaf nu beschikbaar op de website van de OVAM. ...meer 

25.09.2013
Teaser

De wetgever heeft via de wet van 19/3/2012 een oplossing geboden aan de omslachtige pleegvormen die ze eerder, middels de wet van 2/6/2006, had opgelegd aan de kandidaat vereffenaars van vennootschappen. ...meer 

24.09.2013
Teaser

Wie zich wil inschrijven op het tableau van vastgoedmakelaars moet vanaf 1 september 2013 rekening houden met de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden. Op 1 januari 2014 wordt de oude lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar vervangen. En er komt een verplichte competentietest voor wie het vak wil instappen. ...meer 

24.09.2013
Teaser

De beslissingen over de toekenning of weigering van een milieuvergunning moeten een aantal vaste elementen bevatten. ...meer 

24.09.2013
Teaser

In een lijvig arrest van 7 augustus 2013 vernietigen de raadsheren van het Grondwettelijk Hof diverse bepalingen van de Elektriciteitswet, de Gaswet en een wijzigingswet van 8 januari 2012 over de verdere liberalisering van de energiemarkt. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het eigendomsvoorbehoud ook bij andere insolventiegevallen erkend. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De wetgever geeft de syndici een jaar extra de tijd om de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement bij gedwongen mede-eigendom af te stemmen op de voorschriften van de wet van 2 juni 2010. De termijn werd al een keertje eerder verlengd. De nieuwe verlenging komt er omdat tot nu niet duidelijk was of het reglement van mede-eigendom bij authentieke akte moest worden aangepast, of dat een onderhandse akte volstond. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De Vlaamse regering heeft in haar besluit van 5 juni 2009 alle adviesinstanties opgelijst die geraadpleegd moeten worden bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. En het zijn er veel. Een wijzigingsbesluit van 12 juli 2013 beperkt de adviesfunctie van het agentschap Onroerend erfgoed, wat de erfgoedlandschappen betreft. Maar verruimt die functie voor het werelderfgoed. De adviesregeling wordt aangepast aan de nieuwe regels rond de watertoets. En er komt nóg een adviesorgaan bij: het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC). ...meer 

14.09.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet meer op als centrale depositaris van protesten. Protesten over handelswissels moet vanaf dan ook niet meer geregistreerd worden. Een KB van 17 augustus 2013 voorziet in de nodige overgangsbepalingen. ...meer 

14.09.2013
Teaser

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. ...meer 

14.09.2013
Teaser

De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Wie loopbaanbegeleiding wil volgen, kan voor 40 euro een loopbaancheque aanvragen bij de VDAB. Zo’n cheque is goed voor 4 uur loopbaanbegeleiding bij een erkend human resources-bedrijf. De cheques zijn bestemd voor werknemers en zelfstandigen die werken in het Vlaams of Brussels gewest. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Belgen die het gerecht nuttige inlichtingen geven in verband met zware en georganiseerde criminaliteit, kunnen rekenen op bescherming wanneer ze door hun getuigenis gevaar lopen. Dat geldt ook voor hun gezinsleden. De minister van Justitie kan hen onder meer, op voorstel van de Getuigenbeschermingscommissie, een nieuwe identiteit toekennen. Hoewel de procedure al enkele jaren bestaat, concretiseert de federale regering nog een aantal administratieve aspecten. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Indien ten minste 1/5de van de leden van een vzw de bijeenroeping van een algemene vergadering vraagt, dan moet de raad van bestuur (bij gebreke aan statutaire bepalingen) voortaan binnen de 21 dagen na dit verzoek de algemene vergadering bijeenroepen. De algemene vergadering moet dan uiterlijk op de 40ste dag na dit verzoek plaatsvinden. ...meer 

08.08.2013
Teaser

Contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal waren tot nu toe onderworpen aan een evenredig registratierecht van 0,2%. De programmawet van 28 juni 2013 trekt dit tarief op. Voortaan is op contracten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal een evenredig registratierecht van 2% verschuldigd. Is de verkrijger van het recht een vzw, een internationale vzw of een een EER-rechtspersoon die gelijkaardig is aan een vzw, dan wordt het recht slechts tot 0,5% verhoogd (vervanging art. 83, eerste lid, W.Reg door nieuw art. 83, eerste en tweede lid W.Reg; art. 12, PW van 28 juni 2013). ...meer 

08.08.2013
Teaser

De programmawet van 28 juni 2013 introduceert een nieuwe verjaringsregel die bij fraude met sociale uitkeringen van toepassing zal zijn. De verjaringstermijn van 5 jaar zal voortaan pas ingaan op de datum waarop de instelling weet krijgt van de fraude. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Net voor de deadline van 1 juli 2013 publiceert de wetgever nog een regelgevend kader voor de rechtsbescherming bij nieuwe overheidsopdrachten. De Rechtsbeschermingswet legt, net als vroeger, een motiverings- en een informatieplicht op, en beschrijft de rechtsmiddelen waarover de partners beschikken wanneer zij een nieuwe overheidsopdracht aangaan. De rechtsbeschermingsregels gelden zowel voor overheidsopdrachten uit de klassieke en speciale sectoren, als voor overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars van auto’s met buitenlandse nummerplaten dwingen de parkeerregels te volgen. De praktijk wijst immers uit dat vooral deze bestuurders hun parkeerboetes niet betalen. ...meer 

04.07.2013
Teaser

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor ‘sommige onroerende werkzaamheden’ wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt met een lijst van beoordelingscriteria. ...meer 

04.07.2013
Teaser

België vereenvoudigt het statuut van wilsonbekwame personen. Vanaf 1 juni 2014 bestaat er nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen (zoals verstandelijk gehandicapten, dementerenden, enz.) hun rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen. Het huidige systeem van ‘voorlopig bewind’ m.b.t. goederen geldt als basis, maar werd uitgebreid naar personen. Verder komt er een duidelijk onderscheid tussen meerder- en minderjarigen, krijgt de vrederechter een cruciale rol en wordt de vertrouwenspersoon geherwaardeerd. ...meer 

20.06.2013
Teaser

Op 23 juni 2013 treedt de wet op de wederzijdse erkenning van niet-vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in werking. Daarmee krijgen veroordeelden de kans om een alternatieve straf of voorwaardelijke straf die hen werd opgelegd, uit te voeren in een ander EU-land dan deze waar de sanctie werd uitgesproken. Voorwaarde is wel dat ze met het land familiale, taalkundige, culturele of andere banden hebben. De maatregel moet hun reclasseringskansen vergroten. ...meer 

20.06.2013
Teaser

De collectieve arbeidsovereenkomst met het onuitspreekbare volgnummer ‘46vicies semel’ werd bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 algemeen verbindend verklaard. Die CAO brengt de herwaarderingscoëfficiënt voor de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid op 1,0024, en dit vanaf 1 januari 2013. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet langer op als centrale depositaris van protesten ...meer 

14.06.2013
-
Teaser

Momenteel is fiscale bemiddeling bij inkomstenbelastingen enkel mogelijk na indiening van een bezwaarschrift. Vanaf 20 mei 2013 is deze bemiddeling ook mogelijk na een verzoek tot ambtshalve ontheffing. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Iedere geadopteerde van 12 jaar of ouder kan zijn interlandelijke adoptiedossier inzien. Een nieuw Vlaams besluit legt nu vast hoe de geadopteerde dat recht concreet kan uitoefenen. ...meer 

14.06.2013
Teaser

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend die de rechten van werknemers preciseert bij een overname van hun bedrijf in een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Die CAO nr. 102 van 5 oktober 2011 wordt nu algemeen verbindend verklaard door een KB van 14 april 2013. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Nietigverklaarde stukken die uit het strafdossier zijn verwijderd en zijn neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, mogen niet meer vrij gebruikt worden. Voortaan bepalen de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling de mate waarin een partij ze nog mag inzien en aanwenden. Ze beslissen ook over de teruggave van de verwijderde stukken. ...meer 

14.06.2013
Teaser

Vlaanderen heeft het recht van gedetineerden en hun omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening decretaal verankerd. De tekst kadert de uitwerking van 6 algemene doelstellingen en creëert een basis voor samenwerking tussen de betrokken partners. ...meer 

23.05.2013
Teaser

In milieustrafzaken vordert de Procureur des Konings soms een exploitatieverbod op basis van art. 16.6.5. D.A.B.M.. Dit artikel bepaalt dat de rechter, na de partijen gehoord te hebben, bij wijze van veiligheidsmaatregel het verbod kan uitspreken om de inrichtingen, die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende de termijnen die hij bepaalt. ...meer 

25.01.2013
Teaser

Bij het lezen van artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek kan onmogelijk enige twijfel rijzen. ...meer