Netwerk van advocaten
Nieuws
04.02.2015
Teaser

Sinds 1 januari 2015 verplicht Europa dat er op alle telecommunicatie-, radio-, televisie- en elektronische diensten aan particulieren btw wordt betaald in het land van de koper. De programmawet van 19 december 2015 zet de Europese regels hierover om in Belgisch recht en voegt ze toe aan ons Btw-wetboek. ...meer 

04.02.2015
Teaser

Het regeerakkoord bepaalt dat er bijkomende stappen nodig zijn om het verlaten van de arbeidsmarkt te vertragen. Bedoeling is om de inspanningen van de vorige regering voort te zetten en het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verminderen. ...meer 

30.01.2015
-
Teaser

Op 31 december 2014 daalt het basistarief van de ‘verdeeltaks’ in het Vlaams Gewest opnieuw tot 1%. Dit voor zover het gaat om verdelingen of afstanden naar aanleiding van een echtscheiding of stopzetting van een wettelijke (geformaliseerde) samenwoning. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Op 1 januari 2015 neemt het Vlaams Gewest de ‘dienst registratie- en successierechten’ over van de FOD Financiën. Dat betekent dat het ‘Contactpunt regularisaties’ van de FOD Financiën vanaf dan niet meer bevoegd is om te beslissen over nog niet-afgehandelde regularisatie-aanvragen m.b.t. de registratie- en successierechten (die ingediend konden worden tot half 2013), voor wat betreft de bevoegdheden van het Vlaams Gewest. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus werd op 1 januari 2015 gevoelig ingeperkt voor hypothecaire leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015. Voor leningen die uiterlijk op 31 december 2014 werden afgesloten, wijzigt er niets aan de Vlaamse woonbonus, maar de grensbedragen worden wel niet meer geïndexeerd. Dat staat in het Vlaams Programmadecreet 2015 (PD 2015). Er is geen overgangsregime voorzien. ...meer 

30.01.2015
Teaser

Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 4 december 2014 dat een later decreet, de datum waarop een investering in het verleden werd uitgevoerd, niet mag aangrijpen om meer of minder groenestroomcertificaten toe te kennen aan de nietsvermoedende groenestroomproducent. ...meer 

16.01.2015
Teaser

De pensioenbonus wordt afgeschaft en dooft uit vanaf 1 januari 2015. ...meer 

09.01.2015
Teaser

De wet die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld, wordt afgestemd op de nieuwe regeling voor naamsoverdracht. De overgangsregeling bij naamsoverdracht wordt uitgebreid, het internationaal privaatrecht heeft voortaan regels voor gevallen waarin er een meemoeder is, en de mogelijkheden om het vaderschap te betwisten worden uitgebreid. ...meer 

19.12.2014
Teaser

Kleine ondernemingen met een in België gerealiseerde jaaromzet van niet meer dan 15.000 euro, kunnen sinds 1 april 2014 genieten van een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten. Een KB van 27 november 2014 stemt de Btw-KB’s nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 af op deze vrijstelling. ...meer 

09.12.2014
Teaser

Met een arrest van 17 oktober 2014 vernietigt de Raad van State een besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2009 over de sociale last voor private bouwheren en verkavelaars. De vernietiging heeft echter neveneffecten op projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap (ADL-wonen), én heeft ook een invloed op de prijs waartegen een sociale woning mag verkocht worden. ...meer 

09.12.2014
Teaser

Bijverdienen is vorig jaar gemakkelijker geworden voor gepensioneerden bij de overheid. Onder andere via een voordelige cumulatieregeling voor wie ‘om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust is gesteld. Die uitsluiting van personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid op rust zijn gesteld, wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof. ...meer 

07.10.2014
Teaser

Ondernemingen en vrije beroepers mogen vanaf 1 oktober 2014 het totaal bedrag dat de consument hen moet betalen, afronden tot op 5 eurocent. De afronding geldt enkel voor betalingen in cash, niet voor elektronische betalingen. Ze laten de consument weten dat ze cashbetalingen afronden door een goed zichtbaar pictogram aan te brengen. Het model van dat pictogram zit als bijlage bij het KB van 22 september 2014. ...meer 

22.09.2014
Teaser

De wet van 19 april 2014 heeft een boek XI “Intellectuele eigendom” toegevoegd aan het ‘Wetboek van Economisch Recht’ (WER). Deze wet voegt ook de bepalingen die eigen zijn aan boek XI, toe aan de boeken I, XV en XVII van het WER. De wet van 19 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2015. ...meer 

17.09.2014
Teaser

Uittredend minister van Financiën, Koen Geens, heeft de interestvoeten vastgelegd die tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties. ...meer 

17.09.2014
Teaser

Wanneer de familierechtbank een geschil behandelt dat een minderjarige rechtstreeks aanbelangt, heeft die het recht om gehoord te worden. De rechter licht hem daarover in. En dat doet hij met een specifiek informatieformulier. ...meer 

08.09.2014
Teaser

De Vlaamse decreetgever voert een facultatief, versneld traject in voor grote infrastructuurwerken. In plaats van eerst in het traject van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) te stappen en pas daarna een vergunningsaanvraag te kunnen indienen, zal de initiatiefnemer van een complex project, voor een geïntegreerd traject kunnen kiezen. Dat traject zal uitmonden in een voorkeursbesluit en in een projectbesluit, dat tegelijker tijd zal fungeren als rup, als stedenbouwkundige vergunning, als milieuvergunning, als machtiging inzake onbevaarbare waterlopen, enzomeer. ...meer 

08.09.2014
Teaser

De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen schrapte de belastingaftrek voor giften aan erkende instellingen uit het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). De belastingaftrek werd vervangen door een belastingvermindering. Maar de uitvoeringsbepalingen werden niet mee aangepast. Een koninklijk besluit van 4 augustus 2014 zorgt nu voor de broodnodige afstemming. ...meer 

05.09.2014
Teaser

De ‘instrumenterende ambtenaar’, meestal de notaris, moet in de akte van verkoop van een onroerend goed bepaalde clausules opnemen in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Het ‘decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning’ heeft echter een impact op die informatieplicht.

Het decreet sleutelt ook aan de publicatieplicht van de vastgoedmakelaar. ...meer 

05.09.2014
Teaser

Vanaf 1 september 2014 zullen de bevolkings- en vreemdelingenregisters heel wat meer informatie bewaren over de rechtsbekwaamheid van meerderjarigen en de rechtsonbekwaamheid van minderjarigen. ...meer 

27.08.2014
Teaser

Op 1 september 2014 wordt de nieuwe wetgeving voor goederen- en reizigersvervoer van kracht. Het wordt dan een pak moeilijker om als wegvervoersonderneming aan de slag te kunnen. Hoewel de vergunningsprocedure eenvoudiger wordt, zijn de vestigingsvereisten en de voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht gevoelig aangescherpt. Er komt ook een nieuw controlebeleid met strengere straffen. ...meer 

27.08.2014
Teaser

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid brengt een aantal verduidelijkingen en kleine aanpassingen aan in de wetgeving rond jaarlijkse vakantie. ...meer 

11.08.2014
Teaser

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd tegen internationale parentale ontvoeringen. De extra melding moet de identiteitscontrole aan de grens vereenvoudigen. ...meer 

07.08.2014
Teaser

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd. De voorschotaanvraag vereenvoudigt en de onderhoudsgerechtigde moet niet langer bijdragen in de werkingskosten van DAVO. Andere nieuwigheid is dat er een centraal bestand met beslissingen over onderhoudsuitkeringen komt. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en het activerend beleid bij herstructureringen worden afgestemd op de wet op het eenheidsstatuut. Het gaat meer bepaald om de verkorte opzeggingstermijn bij de toetreding tot SWT en de terugbetaling van de meerkost die gepaard gaat met een inschakelingsvergoeding. ...meer 

30.07.2014
Teaser

Het Sociaal Strafwetboek schrijft voor dat sociaal inspecteurs een legitimatiebewijs moeten kunnen voorleggen wanneer ze hun ambt uitoefenen. Hoe dat bewijs eruit ziet, blijkt nu uit een uitvoeringsbesluit van 15 mei 2014. ...meer 

29.07.2014
Teaser

Vanaf 29 december 2014 moet iedere hond een microchip krijgen. En dat voor ze 8 weken oud zijn. Identificeren via een tatoeage is dan niet meer toegestaan. Daarnaast wordt de registratieprocedure geïnformatiseerd: dierenartsen zullen gechipte honden online kunnen registeren in een nationale databank bij de FOD Volksgezondheid. Dit moet het aantal fouten bij de gegevensinput verkleinen. ...meer 

23.06.2014
Teaser

Voor de waardering van het vruchtgebruik bestaan er verschillende methodes. De fiscus hanteert eigen waarderingsregels, die afwijken van het regime uit het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek staat alleen dat de waarde van het vruchtgebruik moet berekend worden op de dag van de omzetting. En dat daarbij rekening moet worden gehouden met de waarde van de goederen, de verwachte opbrengst ervan, de schulden en de lasten die het goed eventueel bezwaren, en de verwachte levensduur van de vruchtgebruiker. ...meer 

16.06.2014
Teaser

De wet van 15 mei 2014 voegt een nieuwe bouwsteen toe aan het Wetboek van economisch recht (WER), nl. Boek XIV. "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep". Deze wet treedt in werking op 31 mei 2014. ...meer 

13.06.2014
Teaser

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of zijn ze het oneens, dan krijgt het kind de naam van de vader. Die vrije naamkeuze geldt voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juni 2014. Maar via een overgangsregeling is de naamkeuze ook mogelijk voor kinderen die vroeger zijn geboren. ...meer 

13.06.2014
Teaser

De federale wetgever sluit werkgevers die illegale werknemers tewerk stelden, uit van deelneming aan overheidsopdrachten. ...meer 

19.05.2014
Teaser

De wetgever maakt het in de ‘wet houdende diverse bepalingen inzake justitie’ mogelijk om een recht van opstal te vestigen bóven of ónder andermans grond, en niet alleen óp die grond, zoals tot nu in de wet stond. Het opstalrecht kan voortaan uitgeoefend worden door élke titularis van een onroerend zakelijk recht; weliswaar binnen de grenzen van dat recht. ...meer 

19.05.2014
Teaser

De meest recente diversebepalingenwet verfijnt de voorwaarden waaraan aandeelhouders of vennoten moet voldoen als zij in één enkele akte willen overgaan tot de ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening van hun vennootschap. ...meer 

19.05.2014
Teaser

Sociale dumping wordt veel harder aangepakt. De wetgever viseert inbreuken op de loonbetalingsplicht die gepleegd worden in samenloop met andere specifieke inbreuken zoals onwettelijke inhoudingen op het loon. Daartoe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast. ...meer 

12.05.2014
Teaser

De Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben op 26 februari 2014 een akkoord gesloten dat hun samenwerking regelt in het kader van de ‘richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand’ en de ‘gemengde bilaterale en multilaterale verdragen’. ...meer 

05.05.2014
Teaser

Het Vlaamse taaldecreet dat het gebruik van talen bij sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt, wordt afgestemd op de Europese rechtspraak. De individuele arbeidsovereenkomst kan voortaan ook worden opgemaakt in een officiële Europese taal die alle partijen begrijpen. ...meer 

05.05.2014
Teaser

Minister van Werk Monica De Coninck heeft een koninklijk besluit gepubliceerd over de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Bedoeling is om een rits bepalingen uit het ARAB te moderniseren en over te hevelen naar de Welzijnscodex. ...meer 

30.04.2014
Teaser

Een KB van 23 maart 2014 bevat specifieke regels voor het aanbieden van bepaalde categorieën van financiële diensten, die afwijken van de regels van Boek VI. ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ van het Wetboek van Economisch Recht (WER). ...meer 

28.04.2014
Teaser

De wetgever wil de invordering van geldboetes en verbeurdverklaringen verbeteren en voert daarom een nieuw type onderzoek in: het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO). Hierdoor krijgt het openbaar ministerie de mogelijkheid om het vermogen van een veroordeelde, die zich bewust onttrekt aan zijn betalingsverplichtingen, actief op te sporen en in beslag te nemen. Naast de klassieke onderzoeksmethoden kunnen daarbij ook bijzondere opsporingsmethoden worden ingezet. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Op 1 juni 2011 heeft de federale overheid een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van de controles op illegale arbeid en sociale fraude. ...meer 

23.04.2014
Teaser

De Vlaamse overheid wijzigt het gelijkekansendecreet. Met onder andere een uitbreiding van de ‘beschermde kenmerken’ en meer aandacht voor personen met een handicap. Ook het decreet over de evenwichtige participatie van vrouwen en mannen bij de Vlaamse overheid, wordt lichtjes bijgestuurd. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Het ‘decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de energieprestaties van gebouwen’ (EPB-wijzigingsdecreet) voert een dubbele deadline in voor het indienen van de EPB-aangifte. ...meer 

23.04.2014
Teaser

Steeds meer belastingplichtigen dragen vermogen over aan trusts, buitenlandse stichtingen en andere juridische constructies (bv. Liechtensteinse Anstalt) waar ofwel geen belasting ofwel een minimale belasting wordt geheven. De fiscus is in de meeste gevallen niet op de hoogte van de betrokkenheid van de (Belgische) belastingplichtige. ...meer 

31.03.2014
Teaser

Sinds 1 januari 2013 komen milieubeleidsovereenkomsten (mbo) in 5 stappen tot stand. Eerst is er de startnota. Dan volgt er een eerste consultatieronde. Na verwerking van de opmerkingen en adviezen wordt er een ontwerp van milieubeleidsovereenkomst opgesteld. Daarna volgt er een tweede consultatieronde. En na verwerking van de nieuwe opmerkingen en adviezen wordt de milieubeleidsovereenkomst definitief vastgesteld. ...meer 

31.03.2014
Teaser

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een compleet nieuw model van “Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning” ontworpen. Samen met dat model publiceert de Brusselse regering de bijgewerkte lijsten van de documenten die bij de verschillende types van aanvragen moeten worden gevoegd. De lijsten met de vereiste documenten worden elk jaar langer... ...meer 

21.03.2014
Teaser

Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 2’ maakt het grootste deel van de gedragsregels die in het ‘KB van 3 juni 2007’ staan, vanaf 30 april 2014 ook van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten, inclusief de spaar- of beleggingsverzekeringen.Daarnaast verklaart het KB van 21 februari 2014 een ander deel van deze gedragsregels vanaf 30 april 2014 enkel van toepassing op de spaar- en beleggingsverzekeringen. En sommige van deze regels gelden vanaf dan zowel voor de spaar- of beleggingsverzekeringen als voor de andere soorten verzekeringsovereenkomsten. ...meer 

17.03.2014
Teaser

Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 1’ verduidelijkt het toepassingsgebied en de draagwijdte van de gedragsregels voor verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen, die in de artikelen 27, 28 en 28bis van de ‘wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten’ staan. ...meer 

14.03.2014
Teaser

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete! ...meer 

07.03.2014
Teaser

De wetgeving voor het goederen- en reizigersvervoer over de weg wordt volledig vernieuwd. Daardoor is het binnenkort een pak moeilijker om als wegvervoersonderneming aan de slag te kunnen. De vestigingsvereiste en de voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht zijn gevoelig aangescherpt. De vergunningsprocedure is dan weer vereenvoudigd. Verder komt er een nieuw controlebeleid met strengere straffen. ...meer 

07.03.2014
Teaser

De cassatieprocedure in strafzaken wordt hervormd. Daardoor wordt het vanaf 1 februari 2015 een pak moeilijker om cassatieberoep in te stellen. Een procedure starten kan alleen nog op basis van een ‘onderbouwde memorie’ en met de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in cassatie. Verder moet cassatieberoep betekend worden aan de partij waartegen het gericht is en zal de afdelingsvoorzitter beroepen die niet voldoen aan de vormvereisten bij beschikking kunnen verwerpen. Bedoeling is de toestroom aan dossiers afremmen. ...meer